Systematiskt brandskyddsarbete

Händer som skriver på tangentbord

Här kan du läsa om vad ett systematiskt brandskyddsarbete innebär och vad som bör ingå i det arbetet.

I Lagen om skydd mot olyckor ställs krav på att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, för det mesta förkortad SBA. Systematiskt brandskyddsarbete gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Det är också lämpligt att den som äger byggnaden och den som har verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och reglerar detta i någon form av avtal.

SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhållet och att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Arbetet kan delas in i nio steg.Ger man det systematiska brandskyddsarbetet en ärlig chans och metodiskt arbetar sig igenom de nio punkterna har man lagt en bra grund för att hålla en god nivå på brandskyddet och säkerheten i verksamheten under lång tid

I en policy formuleras mål och syften med brandskyddsarbetet. En policy ska omfatta hela verksamheten och därför måste den antas av den som är ansvarig för verksamheten.

I en policy formuleras mål och syften med brandskyddsarbetet. En policy ska omfatta hela verksamheten och därför måste den antas av den som är ansvarig för verksamheten.

För att kunna arbeta systematiskt med sin brand- och utrymningssäkerhet måste man också känna till vilka risker man har, vilka brister som finns och vilka konsekvenser potentiella olyckor skulle få för verksamheten. För att skaffa sig kännedom om detta måste man genomföra någon form av riskinventering eller riskanalys.

Det är viktigt att det finns regler och instruktioner för verksamheten. Det kan gälla till exempel hur elektrisk utrustning ska hanteras, vilka regler som gäller för rökning, levande ljus, hur man hanterar brännbart material utomhus och så vidare.

Med nödlägesberedskap menas att verksamheten i förväg har bestämt vem som ska göra vad i samband med att en olycka inträffar. Vem ska möta upp räddningstjänsten? Vem ska påbörja ett brandsläckningsförsök? Vem ska initiera en utrymning? Detta är några av de frågor som kan besvaras under denna punkt. Det handlar alltså om att göra sig så beredd som möjligt för att kunna agera effektivt om olyckan är framme.

För att kunna arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder är det viktigt att medarbetarna har kunskap. I SBA-arbetet bör det därför ingå en utbildningsplan. Utbildningsplanen ska ta upp vilka som ska genomgå olika typer av utbildningar samt när och hur ofta de skall göra det.Text

I den tekniska brandskyddsbeskrivningen skall det bland annat finnas information om det byggnadstekniska brandskyddet i form av brandcellsskiljande konstruktioner, installationer som brandlarm, brandgasventilation, utrymningsskyltars placering med mera.

För att brandskyddet fortlöpande ska fungera måste det genomföras kontroller och regelbundet underhåll. Alla utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar måste exempelvis fungera för att personer som befinner sig i byggnaden ska kunna utrymma på ett säkert sätt och egendomsskadorna bli så begränsade som möjligt.

De olika momenten ska följas upp och utvärderas och vid behov förändras så att det gagnar verksamheten och dess brandskydd. Brandskyddsorganisationen ska fungera. Personal ska ha genomgått planlagd utbildning. Interna regler ska vara relevanta och den tekniska brandskyddsbeskrivningen uppdaterad efter ombyggnation eller andra förändringar. Kontroller ska vara genomförda och brister åtgärdade. Tillbudsrapportering ska sammanställa

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 april 2024