Brandtillsyn på ditt företag

Brandsläckare

Här hittar du information om räddningstjänstens tillsyner enligt LSO.

Räddningstjänsten är en tillsynsmyndighet som utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillsynerna i Mullsjö görs av våra kollegor på Räddningstjänsten Jönköping. Tillsyner görs i verksamheter där det ställs särskilda krav på att brandskyddet fungerar såsom sjukhus, restauranger och skolor. Tillsynsbesöket är en myndighetskontroll och därför inte frivillig.

Tillsynen utförs utifrån en politiskt beslutad tillsynsplan. Tillsynsintervallet grundas på objektets risker samt de konsekvenser en eventuell brand kan få. Syftet med tillsynen är att hjälpa den enskilde att minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa att såväl byggnad och inredning som organisation och personal är väl rustade för en eventuell brand eller annan olyckshändelse.

För att tillsynen ska bli bra för både er och oss ser vi gärna att den eller de personer som brukar arbeta med brandskyddet och de som har möjlighet att påverka det arbetet är med vid tillsynen. Vi ser gärna att representanter från både verksamheten och fastighetsägaren är med under tillsynen. Under tillsynsbesöket vill vi också se på den dokumentation ni har gjort kring brandskyddet. Har du frågor kring brandskyddet är detta ett bra tillfälle att passa på att fråga oss!

Vi tar ut en avgift för tillsynsbesöket och storleken på avgiften har beslutats av våra politiker.

Efter genomförd tillsyn kommer ni att få ta del av det protokoll som vi skriver vid vårt besök. Skulle vi upptäcka brister i ert brandskyddsarbete kommer vi att meddela er om vilka eventuella åtgärder som behöver göras. Skulle bristerna vara allvarliga kan det resultera i ett föreläggande. Ett föreläggande är ett slags krav enligt lagen som du måste följa. Att inte följa ett föreläggande kan leda till rättsliga konsekvenser.

  • Tillstånd – befintliga tillstånd ska vara giltiga och du ska ha tillräcklig kunskap gällande brandfarlig vara. Vid ett ägarbyte måste ett nytt tillstånd som gäller den nya ägaren utfärdas.
  • Rutiner – det ska finnas tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker när larmet startar.
  • Brandlarm – larmet ska fungera och höras i alla utrymmen och på alla våningsplan.
  • Släckutrustning – det ska finnas släckutrustning i lokalerna som exempelvis handbrandsläckare.
  • Utrymningsskyltar – finns det skyltar som visar utrymningsvägar och har dessa har fri passage? Vid behov ska det även finnas nödbelysning.
  • Återsamlingsplats - det ska finnas en förutbestämd återsamlingsplats och en uppdaterad utrymningsplan.
Senast uppdaterad:
18 april 2024