Inget beslut om Sandhems skola

Skolbyggnad i rött tegel med gräsplan framför

Barn- och utbildningsnämnden vill att skolan utreds ytterligare innan beslut om skolans framtid fattas.

För att komma tillrätta med Barn- och utbildningsnämndens prognosticerade underskott på drygt nio miljoner kronor krävs kraftfulla åtgärder och därför har bland annat Sandhems skola varit föremål för utredning. Men vid Barn- och utbildningsnämndens möte den 11 december togs inga förslag till beslut om skolans framtid.

Fler synpunkter och djupare utredning

Barn- och utbildningsnämnden vill få in fler yttranden om Sandhems skola innan några beslut om skolans framtid fattas. Utredningen skickas nu till samtliga partigrupper i Mullsjö kommun. Den skickas också till politiker i andra nämnder i kommunen som kan påverkas av en eventuell nedläggning av skolan.

Resultat av utredningen

I maj 2019 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka besparingar en nedläggning av Sandhems skola skulle kunna ge. I den utredningen har andra nämnder yttrat sig på tjänstemannanivå. Kortfattat visar denna utredning bland annat att:

  • Befolkningsutvecklingen pekar på att elevantalet kommer att minska i Sandhem.
  • Utifrån sitt låga elevantal är skolan kommunens mest kostsamma enhet per elev.
  • Lokalen är idag inte anpassad för att ta emot en stor mängd elever från Mullsjö.
  • En liten enhet riskerar att få sämre kvalitet på undervisningen.
  • Måltidskostnaderna blir desamma oavsett om eleverna äter i Sandhem eller i Mullsjö.
  • En nedläggning påverkar inte skolkökets verksamhet.
  • Personalkostnaderna skulle minska med 1,5 miljoner kronor per år.

Besparing i kronor

Utredningen visar att genom att lägga ner Sandhems skola och fritidshem skulle kostnaderna för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden minska med drygt 2,4 miljoner kronor och minst 1,4 miljoner kronor för kommunkoncernen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 december 2019