Genomlysning av ekonomi klar

Recentrum fotograferat från sjön

Under tisdagskvällen fick samtliga Mullsjö kommuns chefer och ledande politiker ta del av Sveriges Kommuner och Landsting:s resultat av en genomlysning av kommunens ekonomi. Det krävs en kraftsamling för att vända resultatet.

- Vi har redan påbörjat arbetet med att få en budget i balans, nu tar vi med oss SKL:s rapport in i det arbetet och tar nya krafttag, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) och oppositionsrådet Henrik Jansson (M)

Tydliga besked

Det är en ansträngd tid som väntar alla kommunala verksamheter framöver. För att bromsa kostnadsutvecklingen fick kommunens olika nämnder redan i våras uppdraget att göra åtgärdsplaner för att klara sina verksamheter inom de ramar som finns. Parallellt med det fick Sveriges kommuner och Landsting, SKL i uppdrag av Mullsjö kommun att genomlysa hela kommunens ekonomi. En tjänst som kommunen köpt in för att få en objektiv syn på vilka områden kommunen behöver jobba än mer med. SKL:s granskning är tydlig – kommunens verksamheter lever över sina tillgångar. Kommunen uppmanas nu gå till botten med de ekonomiska problemen.

Samsyn bland politiker och tjänstemän

SKL;s genomlysning visar också att Mullsjö kommuns ekonomiska bekymmer har interna förklaringar, något kommunens politiker och tjänstemän har en samsyn om och det ser SKL som mycket positivt.

- Det finns en väldig kraft i att det är prestigelöst i kommunen. Att politiker och tjänstemän är överens gör att vi har möjlighet att ta de krafttag som behövs, säger Linda Danielsson och Henrik Jansson.

Tydligare ledning och styrning

Redan i början på 2019 var det prognostiserade underskottet minus 25,7 miljoner kronor. Både politiker och tjänstemän jobbar hårt med att hitta direkta åtgärder för att minska underskottet. Men kommunen behöver både komma tillrätta med årets prognostiserade underskott och få en budget i balans över tid. Till det arbetet visade SKL:s analys bland annat på följande:

  • Område där kommunen avvek från jämförelsekommunerna
  • Område där kommunen avvek från referenskostnaderna
  • Vikten med en tydlig resursfördelning kopplad till kommunens intäkter och de demografiska förändringarna.
  • Förbättringsmöjligheter i kommunens ledning och styrning
  • Tydligare i kopplingen mellan resurs och ambition.

- Ska vi lyckas få en budget i balans krävs det nu modiga politiker och en handlingskraftig kommunledning. Det är också viktigt att vi tar vara på de goda idéer våra medarbetare har, säger Lennie Johansson, kommundirektör i Mullsjö kommun.

- Kommer kommunen lyckas vända utvecklingen?

- Ja, detta är vårt största fokus just nu, det är inte enkelt men tillsammans ska vi få en budget i balans, säger Paul Falkenstam ekonomichef i Mullsjö kommun.

Nya handlingsplaner

Kommunen tar nu fram fler handlingsplaner för att kunna komma ner på nollresultat. Bland annat uppföljningar på de åtgärdsplaner som redan är framtagna, effektiviseringar inom alla kommunens nämnder och kommunen ska även se över lokalsituationen i kommunen.

Senast uppdaterad:
4 september 2019