Åtgärder för att få ekonomin i balans

Bild

Det ekonomiska läget i kommunen är tufft. För att bromsa kostnadsutvecklingen genomlyser kommunen hela ekonomin.

Alla nämnder ska presentera åtgärdsplaner för att hålla budget.

- Vi står inför ett svårt ekonomiskt läge där vi måste besluta om åtgärder för att få en ekonomi i balans samtidigt som vi värnar om verksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) och Henrik Jansson, oppositionsråd (M)

Nästan var fjärde kommun i Sverige gick med underskott förra året. Mullsjö kommun var en av dem.

Tufft ekonomiskt läge

I början på 2019 var det prognostiserade underskottet 25,7 miljoner kronor. Det är framförallt tre nämnder; Socialnämnden, Tekniska nämnden och Barn – och utbildningsnämnden som står för det prognostiserade underskottet.

- Prognosen visar på miljonunderskott för 2019. Vi måste vidta åtgärder för att hålla budget, säger Paul Falkenstam, ny ekonomichef i Mullsjö kommun.

Därför har kommunen minussiffror

Att kommunens prognostiserade underskott är stort beror bland annat på ökade kostnader inom omsorg, oförutsedda problem med fastigheter med dyra fastighetsunderhåll till följd och inom skolan ser man att det bland annat går att organisera resurspersonalen bättre.

Nu lyfts på varje sten

Kommunfullmäktige har gett alla kommunens nämnder i uppdrag att göra åtgärdsplaner för att kunna hålla sina budgetar. En sammanställning utifrån nämndernas åtgärdsplaner kommer att redovisas vid kommunfullmäktige tisdagen den 28 maj 2019.

Parallellt med det har Mullsjö kommun också påbörjat en granskning av kommunens långsiktiga ekonomi. En genomlysning av varje verksamhetsområde som genomförs av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

SKL ska presentera sina slutsatser i augusti.

- Vi vänder på varenda sten nu, hela kommunen behöver kraftsamla för att vända resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson och oppositionsråd Henrik Jansson.

- Vi måste klara verksamheten inom de ramar som finns, säger ekonomichef Paul Falkenstam.

- Lägger kommunen pengar på fel saker?

- Nej vi tror vi ligger rätt men SKL:s genomlysning kommer ge oss en fingervisning om det är korrekt eller om vi behöver göra någon justering, säger Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

I budgetförslaget för 2020 kommer ramarna för Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att vara intakta och för de andra nämnderna i kommunen handlar det om en minskning på 1,5 procent för att återställa resultatet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 september 2019