Björkgårdens demensboende är nu Silviahemscertifierat

Personal från Björkgårdens demensboende tar emot certifikat

Stolta medarbetare från Björkgårdens demensboende med certifikat i händerna.

Alla medarbetare har fått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap utifrån tre delar: utbildad personal, tydligt ledarskap och en gemensam vårdfilosofi.

Stiftelsen silviahemmet – utbildning och demensvård för högsta livskvalitet

Björkgårdens alla medarbetare har tillsammans med Habo kommuns särskilda boende, Kärrsgården, genomgått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap och fått verktyg att använda till god omvårdnad där personen är i centrum.

Det känns otroligt roligt att vi fått denna möjlighet! Utbildningen har gett oss lite av en omstart, där vi blivit påminda om alla de erfarenheter och kunskaper som de flesta egentligen redan har med sig genom sin grundutbildning till undersköterska, men mycket finns att lära om bemötandet av våra boende med kognitiv svikt och demenssjukdom.

/Ingela Gullstrand, enhetschef för Björkgårdens demensboende

All omvårdnadspersonal, arbetsledning, biståndshandläggare och till och med vaktmästare, har fått en utbildning på tre dagar. Erbjudandet om utbildning med certifiering kom genom Kamprads stiftelse, som står för alla kostnader, även kostnader för föreläsare från Silviahemmet.

En uppfriskande omstart

Åtta reflektionsledare har utbildats i ytterligare tre dagar. De kommer nu att hålla i särskilda reflektionsmöten var fjärde vecka, där varje arbetsgrupp själv driver sitt utvecklingsarbete mot en personcentrerad vård, under deras ledning. Alla ska komma förberedda till dessa träffar och delta aktivt.

- Detta är något vi förbundit oss till i och med certifieringen och blir ett nytt sätt att arbeta på, säger Ingela Gullstrand, enhetschef för Björkgården. Jag tror att det är viktigt att personalen själva ska vara drivande i kvalitetsarbetet som ju blir ett förbättringsarbete på varje avdelning.

Nya verktyg för en mer personcentrerad vård

- Att tolka och försöka förstå reaktioner och beteenden, är också något som vi ständigt måste jobba med, för att kunna komma vidare i utvecklingen och kvalitetsarbetet med en personcentrerad vård. Här har vi haft möjlighet att dela erfarenheter, lära oss nytt, fått verktyg och att fokusera på vad som är viktigt även i boendemiljön för dessa personer, för att de ska få de bästa förutsättningarna att fungera och må bra, säger Ingela.

Anhörigas kunskaper och kännedom om våra boende är väldigt viktiga för våra möjligheter att förstå, bemöta och bekräfta den boende, särskilt när man kommit ganska långt in i sin demenssjukdom. Här har vi god hjälp av levnadsberättelsen, som vi får del av i samband med att man flyttar till Björkgården.

I en kontakt och dialog blir det också naturligt att stötta anhöriga i det svåra arbete de kan ha med att förstå och acceptera den boendes förändrade beteende när sjukdomen fortskrider och de egna förmågorna avtar allt eftersom. För det är inte lätt att lämna över ansvaret för den vård och omsorg som den enskilde behöver, när man varit den som vårdar till att åter vara den make eller maka, son eller dotter som man egentligen är, avslutar Ingela.

Överlämning av certifikat i Jönköping

Certifikatet, undertecknat av H.M. Drottningen, överlämnades på tisdagen den 26 mars på Elite Stora hotellet i Jönköping, med snittar och bubbel. Varje personalgrupp fick ta emot ett duplikat till den egna avdelningen.

Certifieringen följs sen upp varje år och gäller för tre år, därefter finns möjlighet att utbilda nya medarbetare, så att man kan behålla certifieringen. 80% av medarbetarna ska ha gått utbildningen för att leva upp till detta.

Bakgrund: Silviahemmets vårdfilosofi

Basen för alla utbildningar är Silviahemmets vårdfilosofi, ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt med stöd av fyra hörnstenar – symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Personcentrerad vård och omsorg innebär att fokus läggs på personens förmågor, funktioner, självbestämmande och delaktighet. Silviahemmets vårdfilosofi kan användas under hela sjukdomsförloppet – från tidiga symtom till vård i livets slutskede. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga.

Läs mer på Silviahemmets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
27 mars 2024