Förekomst av narkotika i avloppsvattnet i alla länets kommuner

Provtagningsflaskor på bord och kvinna i bakgrunden med laboratorierock på sig.

För att få en bild av vilka mängder narkotika som finns i inkommande avloppsvatten hos kommunerna i Jönköpings län har mätningar gjorts vid ett antal reningsverk i länet. Syftet är att kunna kartlägga förekommande substanser och användning av narkotikapreparat på befolkningsnivå.

- Vi har gjort mätningarna vid två olika tillfällen; ett en vanlig vardag och ett i samband med en lönehelg, säger Elin Undevall, ANDTS-samordnare vid Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet med analyserna av narkotikaspår i avloppsvatten är att följa utvecklingen av förekomsten av bland annat cannabis, kokain, MDMA/ecstasy, amfetamin och tramadol på befolkningsnivå över tid i Jönköpings län. De här är en del av helhetsbilden och ett komplement till andra datakällor och kartläggningar.

En långsiktig uppföljning med mätningar i avloppsvattnet kan visa på trender över tid, metoden har tidigare används bland annat för att undersöka förekomst av Covid-19. Mätningarna som gjorts visar en ögonblicksbild och det är därför svårt att dra några slutsatser av resultatet.

- Det är på samma sätt ett underlag för att planera förebyggande arbete och kan även komplettera den nationella bilden tillsammans med övriga län som gör mätningar, fortsätter Izabell Sjöberg, samordnare av brottsförebyggande arbete vid Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Viktigt att komma ihåg är att det är en nollmätning samt en ögonblicksbild. Det går inte att dra för stora slutsatser i dagsläget.

Resultatet visar att det finns spår av narkotikapreparat i inkommande avloppsvatten i hela länet och att halterna varierar men indikerar ändå att det är relativt jämt utspritt.

Mullsjö kommun jobbar aktivt med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel) på skolorna. Det finns en ANDTS-grupp upprättad där delar av elevhälsan ingår. ANDTS arbetet förutsätter att elevhälsan samverkar i hög grad på skolan mellan personalgrupper men även gällande extern samverkan med andra aktörer inom kommunen.

Ungdomsteam i samverkan

Under hösten startades ett ungdomsteam som är ett samarbete mellan socialtjänst, skola och kultur- och fritid. Teamet jobbar bland annat med att stötta unga och ordna aktiviteter som bidrar till en positiv vardag. Detta har lett till att vi kan göra tidigare insatser mot enskilda individer samt att det lett till minskad skadegörelse i kommunen.

Fakta

Syftet med att mäta spår av narkotikapreparat i avloppsvattnet är att:

  • kunna kartlägga förekommande substanser och användning av narkotikapreparat på befolkningsnivå i Jönköpings län
  • få en del av helhetsbilden som komplement till andra datakällor/kartläggningar
  • åstadkomma en långsiktig uppföljning som skulle kunna visa trender över tid
  • ha som underlag för att planera förebyggande arbete.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 februari 2023