Nya villatomter på Ruders hagar

Avverkade träd utmed grusväg

Träd avverkas och marken röjs, nu pågår projektering av nya tomter i Mullsjö.

Ruders Hagar etapp 4 är igång. Under september månad har kommunen påbörjat arbetet med projektering för nya villatomter på Ruders hagar i Mullsjö. Tomtförsäljning sker tidigast 2020 men redan nu avverkas träd och det förbereds för nya tomter och gator i den första delen av etapp 4.

- Det är i nuläget inte klart med exakt antal tomter men ett första led i arbetet är att börja avverka skogen, säger Stina Skogsberg, bygglovshandläggare i Mullsjö kommun.

Därför sparas en del träd

Den som passerat förbi Ruders hagar i Mullsjö kan se att det inte är alla träd som fälls. En del sparas till parkmark, andra för att få möjlighet att etablera sig och kunna stå kvar i trädgårdarna efter att vilorna är på plats.

Arkeologiska utgrävningar

Under hösten kommer det att göras arkeologiska utgrävningar i det planerade bostadsområdet men den första etappen är inte berörd av dessa.

Lång process

Detaljplanen för Ruders Hagar vann laga kraft hösten 2017 och som det ser ut just nu blir det bostadstomter i olika storlekar när allt är klart.

- Vi vill helst se en varierad bebyggelse i området, men det är för tidigt att säga hur stora tomterna blir, säger Stina Skogsberg.

Att förbereda för ett helt nytt bostadsområde är en lång process. Innan försäljning förbereder kommunen för projektering av gator och vatten och avlopp, VA. Det ska planeras och anläggas park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, VA-ledningar, dagvattenhantering och fiber.

Lediga tomter

I Mullsjö finns det just nu ett fåtal tomter lediga. I Sandhem finns det några fler.

Är du intresserad av att köpa tomt för att bygga är du välkommen att läsa mer på mullsjo.se/lediga tomter. Där kan du se var det finns lediga tomter just nu och var det planeras för fler. Tomterna kommer säljas via tomtkön.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 oktober 2019