Underrättelse om laga kraft för detaljplan

Detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera, Mullsjö kommun.

Kommunfullmäktige antog ”Detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera” 2023-11-21 §146.

Detaljplanen vann laga kraft 2023-12-19

Länsstyrelsen beslutade 2023-12-05 enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens beslut om antagande.

Tiden för överklagande gick ut 2023-12-19. Några överklaganden har inte inkommit under besvärstiden.

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

(2024-01-10)

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Ofelia Singfjord

Senast uppdaterad:
20 december 2023