Underrättelse – Antagande av ny detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera

Kommunfullmäktige har beslutat att anta förslag om en ny detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera vid sammanträdet 2023-11-21. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-11-28.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit inom tre veckor från det att beslut om antagande har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Att man vill överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen
  • Vilka beslut som överklagas, ange diarienummer BN: 2021/1209 och ärendets paragrafnummer §146
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer)

(Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas med överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet).

Överklagandet ska skickas till:

Kommunfullmäktige, box 47, 565 21 Mullsjö eller kommun@mullsjo.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 19 december 2023.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på Mullsjö kommuns webbplats: www.mullsjo.se/samrad Länk till annan webbplats.

Frågor besvaras av planarkitekten Fanny Nord Petersson. Via telefon: 0392 14142 eller e-post: Fanny.nord-petersson@mullsjo.se

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

(2023-12-19)

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Ofelia Singfjord

Senast uppdaterad:
28 november 2023