Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 51 - 69

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-12-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
21 november 2023