Underrättelse om granskningsutlåtande

Detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera har varit utställd på granskning mellan 30 augusti och 13 september 2023. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande tagits fram. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.mullsjo.se/samrad. Länk till annan webbplats. under ”Granskningsutlåtande för ny detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera".

Planförslaget beräknas antas under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2023.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en underrättelse om granskningsutlåtandet samt information inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

När protokollet från kommunfullmäktige har anslagits på kommunens digitala anslagstavla kommer antagandehandlingarna finnas tillgängliga på www.mullsjo.se/samrad. Länk till annan webbplats.

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

(2023-11-30)

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Ofelia Singfjord

Senast uppdaterad:
1 november 2023