Granskningsutlåtande - Detaljplan för Sjöryd 1:104 m.fl.

Kungörelse

Detaljplan Sjöryd 1:104 m.fl. var utställd för granskning mellan 28 april och 23 maj 2023. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande tagits fram. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.mullsjo.se/samrad Länk till annan webbplats. under ”Granskningsutlåtande för ny detaljplan för Sjöryd 1:104 m.fl.”.

Planförslaget planeras att antas under kommunfullmäktiges sammanträde 19 september 2023.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på www.mullsjo.se/samrad Länk till annan webbplats. under ”Antagande - Ny detaljplan för Sjöryd 1:104 m.fl.”

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

(2023-09-28)

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Ofelia Singfjord

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023