Föreskrift om upphävande av eldningsförbud i Mullsjö kommun

Mullsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud upphör att gälla i hela Mullsjö kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län och omfattar följande:

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag den 28 juni klockan 12:00.

Bakgrund och motiv

Det kommit lokala skyfall samt att de flesta områden erhållit ihållande regn. De undre marklagren är fortfarande relativt torra men risken för snabb brandspridning och antändning bedöms som låg. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsten. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om skärpt eldningsförbud beslutat den 9 juni 2023.

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
27 juni 2023