Föreskrift om skärpt eldningsförbud

Mullsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Mullsjö kommun gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg. Dessutom gäller inom områden med sammanhållen bebyggelse förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning. Detta innebär att det till exempel är tillåtet med grillning med kol eller gas på en fastighets tomt.

2 § Förbudet gäller från 13 juni 2023 kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Mullsjö kommun.

Genom detta beslut upphävs kommunens beslut om eldningsförbud från 30 maj 2023 i ärende med dnr 2023/1127.

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
12 juni 2023