Underrättelse – Antagandehandling för upphävande av del av detaljplan för fritidshusområde inom Björsjöhage m.fl.

Kommunfullmäktige har antagit förslag om upphävande av del av detaljplan för fritidshusområde inom Björsjöhage m.fl. vid sammanträdet 2023-05-23. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-30.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

- Vilka beslut som överklagas, ange diarienummer 2022/1137 och protokollets paragrafnummer §80.
- Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
- Kontaktuppgifter

Överklagandet ska skickas till:

Kommunfullmäktige, box 47, 565 21 Mullsjö eller kommun@mullsjo.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 20 juni 2023.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på Mullsjö kommuns webbplats: www.mullsjo.se/samrad Länk till annan webbplats.

Frågor besvaras av planarkitekten Ofelia Singfjord. Via telefon:0392 14143 eller e-post: Ofelia.singfjord@mullsjo.se

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-06-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Ofelia Singfjord

Senast uppdaterad:
30 maj 2023