Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 48-55

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-11-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
29 oktober 2021