mullsjö logotyp

Kommunfullmäktiges årliga planeringsagenda

Januari-juni

Januari    Februari Mars April Maj  Juni
Info från socialnämnd  Årsredovisning från Stiftelsen Ryfors Gammelskog Info från barn och utbildningsnämnd  Årsredovisning Mullsjö kommun Årsredovisning Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  Budgetram 
  Info från miljönämnd Årsredovisning MEMAB  Årsredovisning och fastställande av budget Mediacenter  Budget
    Möte med närradion   Årsredovisning MBAB  Verksamhetsplan för Smålands Turism Skattesats
      Ansvarsprövning  Möte med revisorerna   Investeringsram 
      Överföring av investeringsbudget    Budgetmål
      Resultatutjämningsreserv, RUR    Låneram 
      Redovisning av motioner som inte slutbehandlats    Checkkredit 
      Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats     
           

 

 

 Augusti-december

Juli Augusti September Oktober November December
- Sammanträdesdagar Redovisning från samtliga ordförande och vice ordförande Delårsbokslut  Budgetdokumentet Redovisning av partistöd
-   Möte med revisorerna  Revisorernas granskningsrapport avseende delårsbokslut    Utbetalning av partistöd om kraven varit uppfyllda vid redovisningen
-  

 

Redovisning av motioner som inte slutbehandlats 

 

 
- Möte med gruppledarna och kommunfullmäktiges presidium     Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats     

Sammanställt 2019-01-31


Senast uppdaterad: 2019-02-22 Ansvarig: Margareta Levin