mullsjö logotyp

Kommunfullmäktiges årliga planeringsagenda

Januari-juni

Januari    Februari Mars April Maj  Juni
Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL  Info från socialnämnd  Info från barn och utbildningsnämnd  Årsredovisning  Årsredovisning Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  Budgetram 
Möte med gruppledarna och kommunfullmäktiges presidium  Info från June Avfall & Miljö AB Info från miljönämnd Årsredovisning MEMAB  Årsredovisning och fastställande av budget Mediacenter  Budget
  Redovisning från samtliga ordförande och vice ordförande   Möte med närradion   Årsredovisning MBAB  Verksamhetsplan för Smålands Turism Skattesats
      Ansvarsprövning  Möte med revisorerna   Investeringsram 
      Överföring av investeringsbudget    Budgetmål
      Resultatutjämningsreserv, RUR    Låneram 
      Redovisning av motioner som inte slutbehandlats    Checkkredit 
      Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats     
      Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL     

 

 

 Augusti-december

Juli Augusti September Oktober November December
- Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL Redovisning från samtliga ordförande och vice ordförande Delårsbokslut  Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL  Verksamhetsplan för kommunal energirådgivning ????? 
- Årsredovisning från Stiftelsen Ryfors Gammelskog  Möte med revisorerna  Revisorernas granskningsrapport avseende delårsbokslut  Budgetdokumentet Redovisning av partistöd avsett för sitt ändamål ?????
- Sammanträdesdagar

 

Redovisning av motioner som inte slutbehandlats 

 

Utbetalning av partistöd efter redovisning ?????
- Möte med gruppledarna och kommunfullmäktiges presidium     Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats     

Sammanställt 2017-12-18


Senast uppdaterad: 2018-01-03 Ansvarig: Margareta Levin