mullsjö logotyp

Policy för informationssäkerhet

Informationssäkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27, diarienummer KS 2017/1275. 

Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter och är av betydande värde för invånare, näringsliv och forskning.

Kommunens informationstillgångar består av all information som inkommer till kommunen eller som upprättas av kommunens verksamheter, oavsett var den förvaras och oavsett om den är digital eller på papper. För att trygga informationsförsörjningen ska kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhetsarbete som bygger på etablerade standarder.

Målet är att upprätthålla nödvändig nivå på skyddet av informationstillgångarna avseende;

  • Konfidentialitet - att information skyddas för obehörig insyn

  • Riktighet - att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig

  • Tillgänglighet - att information är nåbar vid rätt tillfälle

  • Spårbarhet - att specifika aktiviteter som rör information kan spåras

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning rörande kommunens arbete med informationssäkerhet i denna policy.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp kommunens informations-säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att utarbeta, förvalta och följa upp riktlinjer för informationssäkerhet.

Nämnderna med verksamheterna ansvarar för informationsägarskapet inom ramen för sina verksamheter. Informationsägaren har det yttersta ansvaret för sin information och avgör vilken information som får hanteras, hur den får hanteras och av vem den får hanteras. 

Policyn för informationssäkerhet gäller för:

Policyn för informationssäkerhet gäller för alla informationstillgångar i alla verksamheter inom Mullsjö kommun. Policyn gäller för samtliga aktörer som kan komma att hantera kommunens information.

De som hanterar information ska ha kunskap om den lagstiftning, regelverk, föreskrifter och verksamhetens behov som gäller för hur informationen får hanteras och har själva ett ansvar för att informationssäkerheten upprätthålls.

Policyn finns även som pdf-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2018-05-24 Ansvarig: Lennie Johansson