mullsjö logotyp

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten. Antagen av Kommunfullmäktige § 13 2010-02-23. Reviderat av kommunstyrelsen 2016-09-14 § 146.

 

Våra resor i tjänsten

Mål
Kommunen skall reducera användning av fossila bränslen för persontransporter enligt övergripande mål 3 i Energi och klimatstrategin.

Syfte
År 2011 ska de kommunala verksamheternas utsläpp av fossil koldioxid från personbilstransporter reduceras med 50 % jämfört med 2006. Det gäller fordon som är kommunalt ägda, leasade, hyrda eller personalens egna bilar som används i tjänsten. Detta skall uppnås genom att:

 • tjänsteresor planeras så att de sker trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat med hänsyn till verksamhetens krav och de individuella förutsättningar och behov. Med miljöanpassat avses att utsläppen för förbränning av fossila bränslen till luft och mark ska vara så små som möjligt.
 • det arbetas aktivt för att öka trafiksäkerheten samt förebygger och minskar resors miljöbelastning.
 • fortlöpande skärper miljökraven på fordon som används i tjänsten.

Arbetsgivarens ansvar

 • vid inköp av fordon alltid ställa krav på trafiksäkra och miljövänliga fordon
 • ansvara för att service utförs på fordonen med jämna mellanrum
 • ansvara för att varje medarbetare känner till detta dokument.

Den anställdes ansvar

 • överväga alternativ till resa
 • undersöka om det går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, till exempel telefonmöte, och så vidare.
 • är resan nödvändig och det finns valmöjligheter vad gäller mötes ort - välj den som ligger närmast
 • vid kortare sträckor överväga att promenera eller cykla
 • vid längre tjänsteresor bör generellt följande prioriteringsordning gälla vid val av färdsätt:
 1.  Tåg
 2.  Buss
 3. Samåkning i bil
 4. Ensam i bil
 5. Flyg

Samåkning i bil: Kommunens bilpool skall användas vid tjänsteresor. När inga bilar finns tillgängliga kan privat bil användas och vid längre tjänsteresor bör generellt ovanstående prioriteringsordning gälla vid val av färdsätt.

Dokumentet finns även som PDF-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-10-03 Ansvarig: Hillevi Lindström