mullsjö logotyp

Ägardirektiv MBAB

Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag.

Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, § 59, 2012-09-25 § 81, Dnr 2012/1210  Reviderade av kommunfullmäktige 2017-04-25, § 44 Dnr 2016/1308

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur direktivets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Bolaget som organ för kommunalverksamhet

 • Kommunens direktivrätt

 • Kommunens insyn och ägarfunktion

 • Ändamålet med bolagets verksamhet

 • Grundläggande principer för bolagets verksamhet

 • Underställningsplikt

 • Budget och handlingsprogram med risk och väsentlighetsanalys

 • Underlag för koncernredovisning

 • Informationsskyldighet

 • Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingare

 • Upphandling

 • Upplåning

 • Ersättares inträde med mera

 • Instruktion för verkställande direktör

 • Arbetsordning för styrelsen

 • Förvaltningsberättelsens innehåll

 • Revision


Senast uppdaterad: 2017-07-10 Ansvarig: Matias Benér