mullsjö logotyp

Revisorer

Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten och har samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter. Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning av fullmäktige samt i sin kommunikation med medborgare och media. 

Den offentliga insynen säkras genom tryckfrihetsförordningen och som myndighet omfattas revisorerna av den allmänna serviceskyldigheten i förvaltningslagen. Revisorerna genomför sin granskning med höga krav på oberoende och integritet, objektivitet och saklighet. Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver av styrelse och nämnder för att kunna utföra sin granskning. Det gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med in i revisorernas arbete.

Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra. De arbetar formellt inte som ett kollektiv, men eftersträvar samarbete i det löpande revisionsarbetet och vid olika ställningstaganden. Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga i den omfattning som revisorerna bedömer behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

I Mullsjö kommun finns fem revisorer som även granskar de kommunala bolagen. 

För mer information om kommunrevisionens uppdrag, läs pdf-fil i dokumentrutan.

Kommunens revisorer mandatperioden 2019 - 2022 

Birgitta Wigert (MP), ordförande

Kent Oskarsson (S)

Anders Önsten (KD)

Jerker Nord (M)

Göran Eriksson (SD)


Senast uppdaterad: 2019-02-19 Ansvarig: Karin Talén