mullsjö logotyp

Internationella fonder och program

Den nya programperioden omfattar 2014-2020. Programbeskrivningar och de nya programmen börjar nu lanseras. Denna sida fylls på vartefter programmen offentliggörs. Kolla in respektive länk så får du veta mer redan nu.

Atlas, Athena, Erasmus +, Nordplus
Utbyten.se. Sök på Program, och Program A-Ö.
UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

COSME-SMF. Tillväxtverket.

Europa för medborgarna. Tillväxtverket.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (transporter, energi, telekommunikationer och IKT). Trafikverket.

Hälsa och tillväxt. Europakommissionens webbplats, "health" 

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap. ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

Kreativa Europa

Landsbygdsprogrammet, lokalt stöd, Jönköpings län. Länsstyrelsen

Landsbygdsprogrammet, stöd.  Jordbruksverket.

Life. Europakommissionens webbplats, "environment"

Lokalt ledd utveckling (LLU). Jordbruksverket.se

Rättigheter och medborgarskap. Europakommissionens webbplats, "justice"

Vinnova. Sveriges innovationsmyndighet

Erasmus + 

Programmet där ungdomar, utbildning och sport är i fokus. Projekt till nedanstående aktiviteter prioriteras.

- Mobilitet: lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten.

- Projektsamarbete: partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera. 

- Stöd för policyförändring: olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå. 

Horizon 2020 
Programmet för forskning och innovation. Nu finns även information om Horizon 2020 på svenska under VINNOVA´s hemsida. Strukturfonder Norra Mellansverige. Följ länken ovan för att hålla dig ajour med arbetet kring strukturfonderna inför 2014-2020.

Europeiska Socialfonden (ESF) 
Ur Socialfondens program kan du ansöka om ditt projekt handlar om kompetensutveckling och/eller sysselsättning. Inom Socialfonden finns nu tre programområden för kompetenshöjning, för att öka övergångarna till arbete samt sysselsättningsinitiativet för unga.

Tillväxtverket
Strukturfonden.

Enterprise Europe Network

För företag.


Senast uppdaterad: 2016-09-05 Ansvarig: Chantal Cote