Ryfors

Ryfors Bruk

Foto: Nicole Morgny Photography

Upplev Ryfors historia på plats! Det gamla bruket från 1742 har fått liv genom en aktiv smedja, en konsertlokal på det gamla rännet och kägelbanan som det nu går att spela på.

Ryfors bruk har ägts av familjen Sager i fyra generationer. Efter en Törnrosasömn på 60- och 70-talet har bruket återupplivats och byggnaderna används igen. Här kan du bland annat spela i kägelbanan, smedjan är aktiv, i mejeriet är det golfkansli. Här finns också kraftstationen som gett Mullsjöborna elström i över 100 år och en konsertlokal på det "gamla rennet".

Från smedjan kan man höra hammarslag och i snickeriet är det åter aktivitet. Ryds tullkvarn, kallbadhuset och Ryfors huvudbyggnad, Corps de logi är exempel på andra byggnader som genomgått stora renoveringar på slutet av 1900-talet.

 • Bruket grundades 1742 och var länge platsen för tillverkning av järnartiklar.
 • Här fanns en masugn 1798-1827.
 • År 1837 köpte bruket en plåthammare och tillverkade stångjärn av köpt tackjärn.
 • Industrialiseringen under 1800-talets senare del orsakade försämrade förutsättningar för de mindre järnbruken och stångjärnstillverkningen upphörde helt 1906. Under tiden hade bruket allt mer övergått till skogsavverkning och sågverksdriften var nu den huvudsakliga inkomstkällan.
 • En ramsåg anlades och timmer flottades på Stråken. Det bedrevs även koltillverkning.
 • Kraftstationer byggdes vilket gav Mullsjöborna elström under flera decennier.
 • Efter köpen av gårdarna Margareteholm och Nääs vid sekelskiftet, fick jordbruket en allt större betydelse för brukets framtid. Under en tid var bland annat bruket ett avelscentrum för framgångsrik uppfödning av nötkreatursrasen ayrshirekor.
 • År 1919 delades Ryfors bruksegendom och blev Ryfors Bruk Övre och Ryfors Bruk Nedre.
 • Ryfors Bruk Nedre, med huvudgården Margareteholm, ägdes av Robert Sager. Han avled kort efter delning och gården tillföll Roberts son Leo Sager, efter Leos bortgång tillföll gården hans hustru Vera Sager.
 • Efter Vera Sagers bortgång 1988 ärvde greve Adam Moltke-Huitfeldt gården.

 • Den engelska parken anlades av Edward och Henry Ernest Milner 1880-1910.
 • Vid sekelskiftet omfattade parken 375 hektar och innehöll bland annat Sveriges första golfbana.
 • Golfbanan anlades 1888 när Edvard Sager återkom till Sverige efter en tids tjänstgöring i England. Edvard blev också Svenska Golfförbundets vice ordförande.

Ryfors engelska landskapspark blev mycket berömd för sin skönhet och jämfördes med parkerna på Drottningholm och Haga.

Det som kännetecknar en engelsk landskapspark är bland annat att man förskönar och förädlar ett områdes befintliga natur. I parken vid Ryfors finns gräs, ängsblommor, siktgator, olika trädslag och gångstigar. Parkens centralpunkt är herrgårdens huvudbyggnad Corps de logi och runt omkring ligger ekonomihus, orangeri, arbetarbostäder med mera.

Fram till 1970 vårdades landskapsparken och byggnaderna. Därefter växte parken igen. 1982 tog Skogssällskapet över skötseln av både park, skog, mark och byggnader.

I den engelska landskapsparken finns idag Ryfors golfbana, Öppnas i nytt fönster. en 18-hålsbana. I omgivningarna finns flera vandringsstråk.

Såväl parken som byggnaderna vid Ryfors Bruk Nedre har under åren rustats upp. Engelska Villan är idag ett café och behandlingshem, i mejeriet och övre ladugården finns Ryfors Golfklubb, i nedre ladugården arrangeras bland annat konserter och utställningar och i det gamla ishuset finns brukets offentliga toalett.

En vandring i Ryfors Gammelskog är som att befinna sig i en urgammal trollskog. Några av träden är 300 år gamla.

 • Ryfors Gammelskog ingick som en del av den 375 hektar stora engelska landskapsparken som anlades i slutet av 1880-talet.
 • Den är sedan 1991 ett 35 hektar stort naturreservat.
 • Reservatet består i huvudsak av gran och tall.
 • Genom en pollenanalys har forskare funnit att området för 1500 år sedan var bevuxet av lövträd. Användningen av marken förändrades successivt så att den idag ser ut som den gör.
 • Gammelskogen ska utvecklas mot urskog och förbli fri från mänsklig påverkan. Endast röjning av stigar förekommer.
 • Ryfors Gammelskog ägs och förvaltas av Stiftelsen Ryfors Gammelskog men förvaltning, praktisk tillsyn och vård av naturreservatet utförs av Länstyrelsen i Jönköping.
Senast uppdaterad:
20 maj 2024