Trygg och säker

Vi arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Vår kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.

För att nå framgång i trygghet och säkerhetsfrågor jobbar vi med helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och krishantering. En viktig del är att samverkan med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet.

Kommunens säkerhetsarbete

Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna.

Genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. Men vi kan inte påverka allt, till exempel snöoväder, stormar eller elavbrott.

Mullsjö kommun ska vara trygg och säker. Vårt mål är att det i hela kommunen ska hållas ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljön.

I handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet Mullsjö kommun (pdf)  , 449 kB. beskrivs hur säkerhets- och trygghetsarbetet styrs och samordnas. Olika framgångsfaktorer och målsättningar finns för verksamheten, samt särskilda satsningar under mandatperioden. Ett nytt program är under utarbetande.

Framgångsfaktorerna utgör samhällets samlade insatser och ansvar. Ansvaret ligger ofta på den enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer.

Inom området Skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lagen om skydd mot olyckor. Det handlar till exempel om trafiksäkerhet, vattensäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänst inom det geografiska området Mullsjö kommun.

Mullsjö kommun har en plan för dricksvattenförsörjning. För mer information, kontakta Mullsjö Energi och Miljö AB, 0392-140 43

Vi jobbar utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Här hanteras till exempel frågor som rör kommunens planer för hur arbetet med kriser ska organiseras samt hur kommuninvånarna kan förbereda sig inför krissituationer av olika slag. Inom området hanteras också frågor om höjd beredskap.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021