Stöd vid en kris

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert land. Ett stort ansvar vilar på det offentliga, men även du som privatperson har ett grundläggande ansvar.

Det offentligas ansvar

Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig som enskild person förutsättning att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och att alla ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.

Om det behövs aktiveras kommunens krishanteringsorganisation.
Kommunen har flera krishanteringsplaner. I första hand är det kommunens hela ledningsgrupp eller delar av den som aktiveras. Det beror på vad krisen rör för område. Kommunen har även möjlighet att aktivera kristeam.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden leder och samordnar övergripande arbete och resurser vid extraordinära händelser. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd vid större kriser. Läs mer om styrelsen på sidan Kommunstyrelsen

Säkerhetsgrupp och stabsorganisation

Säkerhetsgruppen ger alla kommunanställda, medborgare, aktörer i krisen, medier och press korrekt, aktuell och snabb information om rådande förhållande vid en extraordinär händelse. Gruppen (eller del av den) leder arbetet genom en kris.

Respektive enhets- och förvaltnings stab jobbar i samverkan med krisledningsgruppen samt i lämpliga delar efter sin egen förvaltningsplan.

Kommunens lokala kristeam

Vid akut hjälp kan kommunens POSOM-grupp behöva aktiveras. POSOM-gruppen består av cirka 25 personer från olika yrkesgrupper som kan hjälpa och stödja vid olika slag av händelser. POSOM står för Psykiskt och socialt omhändertagande.

Läs mer på sidan Kristeam och krishantering

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 juni 2024