Stöd enligt SoL

Stöd enligt socialtjänstlagen(SoL). Om du inte själv kan ta hand om dig eller inte kan få hjälp på annat sätt, har du enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för din försörjning och din livsföring.

Biståndet kan till exempel bestå av hjälp i hemmet, olika former av avlastning, korttidsvistelse, servicehus eller gruppbostad.
Målsättningen med biståndet är att du ska kunna vara så självständig som möjligt samt delaktig i samhällslivet.

Dessa bistånd söks via biståndshandläggarna. Se kontaktrutan nedan.

Boendestödsteamet arbetar med att ge stöd till dig som klarar att bo i egen bostad. Boendestödet servar idag ett 20-tal personer med olika funktionsnedsättningar. Stödinsatserna kan vara en gång om dagen till flera gånger om dagen. Det kan vara regelbunden kontakt via telefon och att man finns som trygghet i nya situationer.

Detta är en insats som kan beviljas enligt SoL och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta. Syftet är att du som har en funktionsnedsättning och inte på egen hand klarar att delta aktivt i samhällslivet ska få stöd till detta.

Kontaktperson är ytterligare en insats enligt SoL och LSS, men med annorlunda syfte. Du som som saknar nära anhöriga och vänner kan få stöd av kontaktperson.

Kontaktperson kan ha en rådgivande roll och ett tydligt uppdrag att stödja och stötta och vara förebild.

Den hjälp du får beviljad är kostnadsfri men som alla andra betalar du själv mat, kostnader för aktiviteter som entré, resor med mera.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 juli 2021