Korttidsverksamhet & avlösarservice

Det finns olika typer av LSS-insatser som syftar till att ge barn och unga med funktionsnedsättning tid till rekreation eller miljöombyte, samt avlastning för vårdnadshavare och andra närstående.

Nedan finns mer information om vilka insatser som går att söka.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse kan ske på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller genom lägerverksamhet. Vistelsen erbjuds dygnsvis och kan bli förlagd på olika veckodagar.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Tillsynen erbjuds före och efter skolans slut och under skollov, mellan klockan 06.00 och 18.00 utefter behov.

Avlösarservice

Insatsen innebär att en avlösare tillfälligt tar över omvårdnaden i hemmet. Syftet är att anhöriga ska få tid till andra aktiviteter. Avlösarservice erbjuds på tider utefter behov.

Insatserna söks via biståndshandläggare, se kontaktuppgifter på sidan Kontaklista biståndshandläggarna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 januari 2024