Kristeam och krishantering

Mullsjö kommuns krisberedskapsorganisation vid en extraordinär händelse:

I första hand bör man använda sitt eget nätverk som familj, släkt, arbetskamrater, grannar, kyrka eller frikyrka och dylikt.
I andra hand hänvisas till samhällets ordinarie resurser som finns hos kommunens socialtjänst, vårdcentral och sjukhus.

Kristeam - POSOM

I kommunen finns en krisgrupp, så kallad POSOM-grupp, bestående av ca 25 personer från olika yrkesgrupper där någon alltid kan nås för att hjälpa och stödja vid olika slag av större händelser. POSOM aktiveras via kommunens ledningsgrupp, i första hand via kommundirektören.

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.

Krisledningsnämnden

leder och samordnar övergripande arbete och resurser vid fredstida extraordinära händelser. I Mullsjö kommun utgör kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Krisledningsgruppen

ger alla kommunanställda, medborgare, aktörer i krisen, medier och press korrekt, aktuell och snabb information om rådande förhållande vid en extraordinär händelse.

Respektive enhets- och förvaltnings stab

jobbar utefter direktiv från krisledningsgruppen samt i tillämpliga delar efter sin egen förvaltningsplan.

Senast uppdaterad:
18 januari 2022