Hygienverksamhet

Du som erbjuder hygienisk behandling, till exempel piercing, tatuering, akupunktur eller fotvård, som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktig till miljönämnden.

Hygien och lokaler

 • Det är viktigt att lokalen som du valt för verksamheten är ändamålsenligt inredd och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller utformning och val av material samt utrustning.
 • Enligt miljöbalken är det du som ansvarar för verksamheten som ska ha kunskap om vad som gäller och hur verksamheten påverkar miljö och hälsa. Skador och olägenheter ska förebyggas.
 • Du ska kunna visa att hänsynsreglerna följs, bland annat genom att ha en fungerande egenkontroll.

Har du synpunkter på en verksamhet?

Om du tycker att en hygienlokal inte håller rent och snyggt eller är orolig för att ha fått någon smitta när du besökt en hygienlokal kan du kontakta miljöförvaltningen.

Anmälningspliktig eller inte?

Det är endast verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta som måste anmäla sin verksamhet till miljönämnden (till exempel fotvård och kosmetiskt tatuering). Läs Information om anmälningspliktiga lokaler (pdf) , 283.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Annan behandling som massage, hårvård och liknande behöver inte anmälas till miljönämnden. Det är ändå bra att kontakta miljöförvaltningen och informera om att verksamheten ska starta. Miljönämnden har tillsyn över alla hygienlokaler oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte. Läs Information om icke almälningspliktiga lokaler (pdf) , 271.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som driver verksamheten ska ha kunskap om vilka lagar och bestämmelser som berör verksamheten. Anmälningspliktiga verksamheter behöver dessutom ha sina rutiner skriftligt dokumenterade. Det kallas för egenkontroll och ska innehålla rutiner för:

 • ansvarsfördelning
 • upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar, handhygien, smittrening med mera
 • att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma risker för smitta eller annan olägenhet för människors hälsa
 • underhåll av lokaler och inredning
 • kontroll av utrustning t ex autoklav
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder
 • hantering och val av kemiska ämnen som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt
 • kommunikation med kunderna.

Miljöförvaltningen inspekterar med jämna mellanrum att hygienlokalerna uppfyller socialstyrelsens råd om hygien och renhållning.

Du som har tänkt att bedriva en mobil verksamhet som t ex hem- och mässbesök, måste anmäla det till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring mm. Du bör också meddela de kommuner du har tänkt att verka i.

Miljöförvaltningen har tillsyn på solarier för att du som fyllt 18 år ska kunna sola säkert. För den som ska starta ett solarium eller redan bedriver verksamhet finns det regler att följa.

Ska du starta eller driver du en verksamhet med solarium?

Där kosmetiskt solarium ska erbjudas till allmänheten så ska Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om solarier följas.

Du ska också anmäla det till miljönämnden innan lokalen där verksamheten ska vara börjar användas. Anmälan görs via Habo kommuns e-tjäsnt Anmälan av lokaler med hygienisk behandling, bassngbad och solarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Vid solariet ska det finnas:

 • exponeringsschema
 • skyddsglasögon
 • SSM:s informationsblad ”Viktigt för dig som använder solarium”

Solariet ska vara av typ ”UV-typ-3” och märkt med uppgift om originalrör.

Ålderskrav 18 år för att sola

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att kunden fyllt 18 år. Det ska även finnas en tydlig skylt med information om åldersgränsen uppsatt. Nytt med lagändringen är också att verksamheten ska ha dokumenterade rutiner för kunskap samt hur ålderkontrollen sker.

Exempel på hur verksamheten kan lösa kontrollen finns på Strålsäkerhetens hemsida. Där finns även länkar till gällande lagar och föreskrifter.

Kontroll av solarier

Vid ett tillsynsbesök kontrolleras att lagar och bestämmelser för solarium följs.

Bland annat kontrolleras följande vid besök:

 • att solariet är utrustat med godkända rör
 • att soltiden kan ställas in av kunden med hjälp av tidur, myntautomat eller liknande
 • att det finns skyddsglasögon tillgängliga för varje kund
 • att det finns exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar väl synligt.


Den som driver verksamhet med bassängbad, bubbelpool, badtunna eller floating för allmänheten är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Du anmäler via Habo kommuns e-tjänst Anmälan av lokaler för hygienisk behandling och bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Det ska finnas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid förorening eller avvikelser och man ska regelbundet kontrollera vattenkvaliteten genom provtagning samt ha kunskap om reningsanläggningens effektivitet. Riktvärden för bassänger finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad.

Om du har några synpunkter på en verksamhet som miljöförvaltningen har tillsyn över kan du kontakta miljöförvaltningen.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på Hantering av personuppgifter

Node 'Johanna Karlsson' with URL 'https://www.mullsjo.se/4.787331fc16b98a6e915a535f.html' not found

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021