Serveringstillstånd

Närbild på dricksglas på fot

Den som vill servera alkoholdrycker som starköl, vin och sprit med flera mot betalning ska ha ett serveringstillstånd.

Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller servering till ett slutet sällskap. Det finns tillstånd som gäller året runt, för en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Permanent serveringstillstånd till allmänheten gäller främst för restaurangverksamhet. Det ställer särskilda krav på både de som söker och lokalens lämplighet.
Socialnämnden är den nämnd som har det politiska ansvaret för serveringstillstånd.

När behöver man inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker.
 • Sker till boende och besökare på särskilda boenden som avses i 5 kap 5 § socialtjänstlagen eller 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (och där måltidservice tillahandahålls).

Folköl

För servering och detaljhandel av folköl krävs en anmälan till kommunen.

Ett serveringstillstånd gäller för försäljning av alkoholdryck som skall drickas på stället.

Tillstånd kan beviljas:

 • Permanent till allmänheten
 • Permanent till slutet sällskap
 • Tillfälligt till allmänheten (exempelvis vid festivaler)
 • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester och liknande)
 • Cateringtillstånd (cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd)
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)
 • Provsmakning (tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan fås stadigvarande eller för enstaka tidsperiod)
 • Serveringstillstånd kan också gälla permanenta eller tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd, till exempel för uteservering eller vid förlängt öppethållande.

Vid nyansökningar ska ett kunskapsprov i alkohollagen (2010:1622) göras hos kommunen. Kontakta ansvarig handläggare för mer information. Mullsjö kommun har lagt ut tillstånd och utbildning på extern handläggare. Du når handläggare via epost eller telefon.

Denna information innehåller en sammanfattning av de bestämmelser i alkohollagen som rör restaurangernas alkoholservering. Bestämmelserna har till syfte att begränsa skadlig alkoholkonsumtion.

Tillståndshavaren har ansvar för att bestämmelserna följs

Den som har tillstånd att servera alkohol ska ha kunskap om alkohollagen och har ansvar för att bestämmelserna för alkoholserveringen följs. Denne måste hålla sig informerad om de regler som gäller för servering av alkoholdrycker.

Serveringsansvarig personal

Ägaren som har tillstånd att servera alkohol utser serveringsansvarig personal för sin restaurang och anmäler denna till kommunen. Tillståndshavaren bedömer själv om den serveringsansvarige är lämplig. Kommunen gör ingen ytterligare prövning. En serveringsansvarig ska hela tiden finnas på restaurangen under serveringstiden. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen och för eventuella problem som kan uppstå. För att få servera alkoholdrycker ska personalen vara anställd av tillståndshavaren.

Serveringstiden

Serveringstiden finns angiven i tillståndsbeviset. Servering av alkoholdrycker får starta tidigast kl 11.00 och avslutas senast vid den sluttid som finns angiven i beviset, normalt 01.00. Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

Inköp från partihandlare

Den som har serveringstillstånd får endast köpa alkoholdrycker till sin rörelse av någon som har partihandelstillstånd. Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker som anskaffats på annat sätt. Bara de alkoholdrycker som ingår i tillståndet såsom starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker, får serveras och förvaras i restaurangen.

Det är inte tillåtet att låta en gäst ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.
En gäst får inte heller ta med sig egen alkoholdryck till restaurangen.

Alkoholfria alternativ

Restaurangen måste kunna servera alkoholfria drycker i ett tillfredsställande urval för gäster som vill ha ett sådant alternativ. För varje alkoholsort som restaurangen har skall det även finnas ett alkoholfritt alternativ.

Priset på alkoholen

Priset på alkoholdrycker får inte sättas lägre än självkostnadspriset, vilket innebär inköpspris plus tillägg för skatt, hantering och servering. Alkoholförsäljningen ska bära sin egen kostnad. Prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen, sk. Happy hour, måste även omfatta mat och lättdrycker. Mängdrabatter, t ex köp två starköl så får du den tredje gratis, är inte tillåtet.

Ingen servering till berusade gäster

Alkoholdrycker får inte serveras till en gäst som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan problem med ordning och nykterhet uppstår. En gäst som blivit onykter eller störande bör inte serveras mer alkoholdrycker. Gästen bör även avvisas från restaurangen. Serveringspersonalen får inte aktivt påverka en gäst att köpa alkoholdrycker.

Inköp från partihandlare

Den som har serveringstillstånd får endast köpa alkoholdrycker till sin rörelse av någon som har partihandelstillstånd. Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker som anskaffats på annat sätt. Bara de alkoholdrycker som ingår i tillståndet såsom starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker, får serveras och förvaras i restaurangen.

Det är inte tillåtet att låta en gäst ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.
En gäst får inte heller ta med sig egen alkoholdryck till restaurangen.

Alkoholfria alternativ

Restaurangen måste kunna servera alkoholfria drycker i ett tillfredsställande urval för gäster som vill ha ett sådant alternativ. För varje alkoholsort som restaurangen har skall det även finnas ett alkoholfritt alternativ.

Priset på alkoholen

Priset på alkoholdrycker får inte sättas lägre än självkostnadspriset, vilket innebär inköpspris plus tillägg för skatt, hantering och servering. Alkoholförsäljningen ska bära sin egen kostnad. Prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen, sk. Happy hour, måste även omfatta mat och lättdrycker. Mängdrabatter, t ex köp två starköl så får du den tredje gratis, är inte tillåtet.

Ingen servering till berusade gäster

Alkoholdrycker får inte serveras till en gäst som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan problem med ordning och nykterhet uppstår. En gäst som blivit onykter eller störande bör inte serveras mer alkoholdrycker. Gästen bör även avvisas från restaurangen. Serveringspersonalen får inte aktivt påverka en gäst att köpa alkoholdrycker.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021