Förorenade områden

Ett förorenat område är enligt miljöbalkens 10 kapitel 1 § ett område där det finns kvar föroreningar i mark, sediment och byggnader, som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är inte ovanligt att förorenade områden påträffas när grävarbeten, planläggning, bygg- eller rivningsarbeten utförs.

Upplysningsskyldighet

Oavsett vad området har använts till tidigare är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som genast ska underrätta tillsynsmyndigheten om att en förorening har upptäckts som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Huvudprincipen är att den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för efterbehandling. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig.

Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering (åtgärd för att avlägsna farligt ämne) så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag. Antingen från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen) eller så kan man få ersättning från Miljöskade- och saneringsförsäkringen.

När ska jag skicka in anmälan?

Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd måste anmälan till tillsynsmyndigheten vara gjord innan en efterbehandlingsåtgärd får påbörjas. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa.

Vart ska jag skicka min anmälan?

Om du är osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till kan du alltid börja med att kontakta miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Vi hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Oavsett om du ska anmäla till kommunen eller länsstyrelsen så ska blanketten som finns på länsstyrelsens webbplats om förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster användas. Den heter Blankett för 28 § anmälan. Du hittar den under rubriken Anmälan enligt 28§. Här finns även information om vad anmälan ska innehålla.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2019