Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss. Vissa kan vara giftiga eller på annat sätt skadliga, både för människor och för miljön redan i små mängder. Det är därför viktigt att tänka på hur man hanterar och förvarar kemikalier.

Kemikalier i företag och verksamheter

Om du har kemikalier i ditt företag eller verksamhet är det viktigt att du hanterar dom så de ger så liten påverkan som möjligt. För att göra det kan du ta hjälp av punkterna nedan.

En giftfri miljö – allas ansvar

Giftfri miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmål, som riksdagen beslutat om och ansvarig myndighet för uppdraget är Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att uppnå målet en giftfri miljö, behöver alla berörda parter såsom företagare, verksamhetsutövare, myndigheter och konsumenter ta sin del av ansvaret.

Beroende på hur stort företag eller verksamheten är ställs olika krav. Små företag och verksamheter är de som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga.
Stora företag och verksamheter är de som antingen är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga

Lagstiftning

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, en blandning eller en vara berörs av reglerna i Reach – EUs ramlag för kemikalier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Enligt Reach kan du som företagare ha flera olika roller.

Regler kring användandet av kemikalier finns framför allt i miljöbalken (1998:808) och i Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 2014:4 som finns att läsa på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För försäljning av särskilt farliga kemikalier krävs särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Läs om Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. det på kemikalieinspektionens webbplats.

Börja med att gå igenom dina kemikalier och gör en kemikalieförteckning

 • Inventera lagret
 • Sortera ut och släng sånt som du inte använder. Kemikalier som ska kastas sorteras som farligt avfall
 • Använd så lite kemikalier som möjligt genom exempelvis ändrade metoder och arbetssätt. Fråga din branschorganisation om tips om vad du kan göra
 • Använd kemikalier som är så lite farliga som möjligt. Fråga din branschorganisation om vilken typ av kemikalier som fungerar som alternativ Fråga sen din leverantör samma fråga och se om de har bra alternativ. Har de inte bra alternativ kan det ibland vara bra att byta leverantör.


Så här håller du koll på dina kemikalier

Säkerhetsdatablad

Skaffa säkerhetsdatablad för alla kemikalier – ett säkerhetsdatablad innehåller den information om kemikalien som behövs för att veta på vilket sätt den påverkar människor och miljön. Säljaren är skyldig att lämna ut ett sådant vid försäljning eller om du frågar om att få ett.

 • Har du ett litet företag eller verksamhet behöver du säkerhetsdatabladen för att ha dem tillgängliga vid behov och är ett sätt för dig att ha koll på dina kemikalier.
 • Har du ett stort företag eller verksamhet behöver du säkerhetsdatabladen både för att ha dem tillgängliga vid behov och för att du ska kunna göra en kemikalieförteckning.

Kemikalieförteckning

Om du har ett stort företag eller verksamhet är det nu dags att göra en kemikalieförteckning. Kemikalieförteckningen har du som hjälp för att byta ut kemikalier.
Den behövs även för att du ska kunna:

Vid inköp av kemikalier har du stor möjlighet att byta till kemikalier som ger mindre påverkan på människor och miljön än de kemikalier som du har använt tidigare.

 • Utse en person som är ansvarig för verksamhetens alla kemikalieinköp
 • Efterfråga produkter som inte innehåller farliga ämnen hos er leverantör. Ange vid inköp att ni vill undvika dessa.
 • Det finns en checklista för inköp av kemikalier som du kan använda. Den hjälper er att köpa in kemikalier som ger så liten påverkan på människor och miljön som möjligt. Checklistan finns i Egenkontrollpärmen, punkt 13 , 18 kB, öppnas i nytt fönster.

Hantering

När du hanterar kemikalier ska du förebygga så det inte sker något läckage till mark, luft och vatten.

 • All hantering ska så långt det är möjligt ske på täta ytor, så att kemikaliespill och förorenat vatten kan samlas upp och tas om hand
 • Utrustning för att stoppa kemikaliespill ska finnas lätt tillgängliga för personalen
 • Absorberingsmaterial ska finnas där det kan behövas Använt absorberingsmaterial ska hanteras som farligt avfall Öppnas i nytt fönster.

Märknng

Se till att märka förvaringskärlen så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller. Använd helst originalförpackningar.

Avfall

När kemikalier blir avfall räknas de som farligt avfall. Läs mer om det på vår sida om farligt avfall. Öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel som säljs och används måste vara godkända av Kemikalieinspektionen (KEMI). De finns listade i Bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på KEMIs webbplats.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre ohälsosamma. Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera.

Klasserna är:

 • Klass 3: får användas av alla.
 • Klass 2: minst 18 år och genomgått sprutförarkurs minst vart femte år (arrangeras av länsstyrelsen)
 • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Om olyckan skulle vara framme

Om en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller befaras läcka ut, ska den som är ansvarig för spridningen genast underrätta räddningstjänsten. Ibland behöver även områdets ägare och miljönämnden informeras om händelsen.

Tillstånd krävs för yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgård dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Inom skyddsområde för vattentäkt
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt

Blanketten "Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel" ska vara insänd till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg.

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Anmälan krävs för yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • Banvall.
 • Område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag av åkermark.
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat

Blanketten "Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel" ska vara insänd till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg.

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Anslag

Där allmänheten får färdas fritt måste tydlig och väl synlig information om spridningen av bekämpningsmedel sättas upp. Anslagen ska vara minst i A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen ska sitta uppe minst en månad och tas bort inom åtta veckor, efter det att spridningen avslutats.

Anslagen ska innehålla information om:

 • Avsikten med spridningen, medlets namn och registreringsnummer.
 • Karta/skiss eller beskrivning över området.
 • Namn, adress och telefon till den som utför spridningen.
 • Spridningsmetod och beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
 • Var man kan få ytterligare information om spridningen.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
17 november 2021