Cisterner

Cisterner måste regelbundet kontrolleras för att skydda vattendrag och marker mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som innehavare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering.

Användningen av cisterner bestäms av Naturvårdsverkets föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om skydd mot mark och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5, se länk) samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MSBFS 2018:3)

När du ska installera en cistern som omfattas av kraven ovan måste du skriftligen informera miljöförvaltningen senast 4 veckor innan anläggningen tas i bruk. Det gör du genom att fylla i blanketten "Information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska".

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

En avgift tas ut för handläggning och bedömning av informationsblankett. Läs mer på om miljönämndens taxor på sidan Taxor och avgfiter.

Cisternen måste vara certifierad, är den inte det måste en konstruktions- och tillverkningskontroll göras. Dessa kontroller samt återkommande besiktning görs av ett ackrediterat kontrollföretag, som är godkänt av SWEDAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Kontakta SWEDAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ytterligare information om ackrediterade företag.

Revisionskontroll

Ibland behövs en särskild kontroll, så kallad revisionskontroll. Den ska utföras om cisternen har genomgått förändringar så som reparationer eller ändringar av cisternen, om den har tagit skada, om den ska användas under väsentligt andra förhållanden eller om den har flyttats.

Besiktning av cisterner ska ske återkommande. Kontrollintervallet varierar beroende på vilken typ av cistern du har.

Kopior på utförda kontrollrapporter ska lämnas in till miljöförvaltningen.

När cisternen tas ur bruk ska detta skriftligen anmälas till miljöförvaltningen. Enklast görs det via kommunens blankett som heter "Anmälan om cistern som tas ur bruk".

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

  • Cisternen med dess tillhörande rörledningar med mera, ska tömmas och rengöras.
  • Vätskan som töms ska ses som farligt avfall och måste tas om hand av en godkänd saneringsfirma.
  • Markförlagda cisterner ska i första hand grävas upp, är inte detta möjligt ska de fyllas med sand eller annat material för att undvika sättningsskador i marken.

Det är kosntadsfritt att anmäla till miljöförvaltningen om cistern som tagits ur bruk.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020