Cisterner

Cisterner måste regelbundet kontrolleras för att skydda vattendrag och marker mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som innehavare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering.

Användningen av cisterner bestäms av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om skydd mot mark och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5, se länk) samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3)

Kraven gäller cisterner för brandfarlig vätska eller spillolja i eller ovan mark. Inom vattenskyddsområde omfattas cisterner som rymmer mer än 250 liter och i övriga fall cisterner som rymmer mer än 1m³.

När du ska installera en cistern som omfattas av kraven, se inledninen på denna sida, måste du skriftligen informera miljöförvaltningen senast 4 veckor innan anläggningen tas i bruk.

Du informerar via Habo kommuns e-tjänst: Information om cistern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

En avgift tas ut för handläggning och bedömning av informationsblankett. Läs mer på om miljönämndens taxor på sidan Taxor och avgfiter.

Cisternen måste vara certifierad. Är den inte det måste en konstruktions- och tillverkningskontroll göras. Dessa kontroller samt återkommande besiktning görs av ett ackrediterat kontrollföretag, som är godkänt av SWEDAC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Kontakta SWEDAC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ytterligare information om ackrediterade företag.

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten.

Revisionskontroll

Ibland behövs en särskild kontroll, så kallad revisionskontroll. Den ska utföras om cisternen har genomgått förändringar så som reparationer eller ändringar av cisternen, om den har tagit skada, om den ska användas under väsentligt andra förhållanden eller om den har flyttats.

Kopia på utförda kontroller ska lämnas in till miljöförvaltningen.

När cisternen tas ur bruk ska miljöförvaltningen skriftligen informeras. Enklast görs det via kommunens blankett som heter "Information om cistern som tas ur bruk"

Du informerar via Habo kommuns e-tjänst: Information om cistern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

  • Cisternen med dess tillhörande rörledningar med mera, ska tömmas och rengöras.
  • Vätskan som töms ska ses som farligt avfall och måste tas om hand av en godkänd saneringsfirma.
  • Markförlagda cisterner ska i första hand grävas upp, är inte detta möjligt ska de fyllas med sand eller annat material för att undvika sättningsskador i marken.

Det är kosntadsfritt att anmäla till miljöförvaltningen om cistern som tagits ur bruk.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 november 2021