Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av att regelverket följs. Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälan

Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Åldersgräns

Den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (det klassas som langning). På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns samt langningsförbud. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontroll

Den som driver detaljhandel ska utöva särskild kontroll av detaljhandel och hantering i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett egenkontrollprogram för verksamheten. Egenkontrollprogrammet ska finnas redan när verksamheten startar.

Tillsyn

Läkemedelsverket har tillsyn över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Kontroll

Kommunens uppgift är att kontrollera att lagen och föreskrifterna följs.
Kommunen ska rapportera eventuella brister till Läkemedelsverket, som ansvarar för den övergripande tillsynen. Det innebär att de har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

Avgift

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Kommunen får ta ut avgift för den kontroll kommunen utför. Mullsjö är denna avgift 2019 - 1000 kr/år.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 juni 2021