Hantering och tillstånd för brandfarlig vara

På grund av den stora risken vid förvaring av brandfarlig vara så finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Det kan handla om så enkla åtgärder som att man använder säkerhetsutrustning eller förvarar dem i låsta skåp.

Hantering av brandfarlig vara

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfarande.

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillstånd och tillsyn

För att få hantera brandfarliga varor och exlposiva varor måste du ha tillstånd. Den som har tillståndet ska sedan se ut en eller flera föreståndare som ansvarar för hanteringen. Detta ska också anmälas till räddningstjänsten.

Räddningstjänsten gör tillsyn och ser att verksamheter följer lagen om brandfarlig vara.

Tillsyn på ditt företag Länk till annan webbplats.

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, gasol, metangas och vätgas.

Om en aerosol är brandfarlig eller extremt brandfarlig framgår av text och symbol på förpackningen. Exempel på brandfarliga aerosoler kan vara spray färger, vissa hår spray med mera.

Vätskor med en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C är brandfarliga vätskor. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, spolarvätska, lacknafta, aceton och alkohol. Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C kan till exempel vara diesel och eldningsolja.

Brandreaktiva varor är ämnen som reagerar våldsamt vid en brand eller som kan utveckla en brand genom att de reagerar på sig själva. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat.

Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen
avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt gäller att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3.

Klassindelning:

  • Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 grader C
  • Klass 2 a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 grader C, men under eller lika med 30 grader C
  • Klass 2 b - Vätskor med flampunkt över 30 grader C, men under eller lika med 55 grader C
  • Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 grader C, men under eller lika med 100 grader C

För att få hantera brandfarliga varor och exlposiva varor måste du ha tillstånd. Den som har tillståndet ska sedan utse en eller flera föreståndare som ansvarar för hanteringen. Detta ska anmälas till räddningstjänsten.

Ansökan, hantering av bradfarlig vara , 113.1 kB.

Tillståndsplikt vid hantering av brandfarlig vätska

Hantering

Gas (liter)

Brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C *

Yrkesmässig, vid publik verksamhet

60 utomhus, 2 inomhus

100

100

10 000

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

500

500

10 000

Övrig yrkesmässig, utomhus eller i öppen byggnad

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

60 gasol, 10 annan brandfarlig gas

100

100

10 000

 

Denna tabell är en översiktlig redovisning, för exakta uppgifter se MSBFS 2013:3
* Hit räknas även t.ex. diesel och eldningsolja med flampunkt över 55°C.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021