Dagvatten

Bild på Nykyrkedammen

Dammen vid Nykyrka renar dagvatten från nordvästra delarna av Mullsjö. Juli 2019.

Regn- och smältvatten som rinner av från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor kallas för dagvatten.

Eftersom vattnet rinner på våra vägar, där det finns föroreningar från asfalt och biltrafik, behöver det renas. Den rening som behövs är annorlunda jämfört med reningen av avloppsvatten.

I Mullsjö finns särskilda dagvattendammar anlagda och en stor del av Mullsjös dagvatten leds dit. I dammarna fångas föroreningar upp och vattnet renas med naturliga processer. En del giftiga ämnen hamnar på botten. När bottensedimentet nått en viss tjocklek rensas dammarna och sedimentet forslas bort.

Dräneringsvatten är vatten som leds bort från våra husgrunder.

Varken dagvatten eller dränvatten får kopplas till spillvattenledningarna. Dagvatten och dränvatten ska alltid anslutas till dagvattenledningen eller tas om hand lokalt på fastigheten.

Senast uppdaterad:
5 mars 2024