Krisberedskap - Vid strömavbrott

Utifrån nuvarande läge på den svenska energimarknaden, har vi som kommunalt bolag fått i uppgift att bedöma hur vår verksamhet kan påverkas av strömavbrott på upp till fyra timmar.

Vi uppskattar om du tar del av informationen i förebyggande syfte. När strömavbrotten kommer kan vi inte skicka ut någon information och allas tillgång till internet kommer att vara begränsad.


Under plusrubrikerna beskrivs kortfattat de effekter på dricksvatten, avloppsrening och fjärrvärmeproduktion, som vi kan förutse och vad du som ansluten abonnent behöver tänka på.

Under strömavbrottet behöver vi alla begränsa vattenanvändningen till det mest nödvändiga. På så vis säkerställer vi att vattnet räcker till dryck, matlagning och nödvändig hygien. Vi begränsar också mängden avloppsvatten som riskerar att rinna ut i naturen vid våra olika pumpstationer.

  • Produktion av nytt dricksvatten upphör.
  • Båda samhällena har tillräckligt med vatten i högreservoarerna för att klara ett avbrott på fyra timmar.
  • Trycket i ledningsnätet kommer att sjunka. De områden som är högst belägna i Mullsjö kan få mycket lågt tryck.

  • De pumpstationer som pumpar avloppsvatten till reningsverken kommer att stå stilla.
  • När bassängen i en pumpstation är fylld kommer vattnet att rinna ut i naturen. Bassänger i pumpstationer har bara en liten volym.

  • Fjärrvärmeverket kommer att stå still.
  • Varmvatten till tappkranarna kommer att försvinna snabbt hos kunder som har fjärrvärme.
  • Temperaturerna inne i fastigheterna kommer att sjunka, men inte så mycket eftersom det tänkta avbrottet är relativt kortvarigt.

När alla verk, pumpstationer, tryckstegringsstationer och kommunikationssystemet får tillbaka elen, finns det risk att störningar uppstår. Vi kan inte förutse hur våra system kommer att reagera och det kan skilja sig från gång till gång hur lång tid det tar innan alla funktioner är i drift.

Senast uppdaterad:
27 mars 2024