Verksamhet

Vi på Mullsjö Energi & Miljö AB arbetar i kommunen inom tre olika områden - vatten, avlopp och fjärrvärme.

Vi ansvarar för allt som har med vatten och avlopp att göra i kommunen och värmer bland annat kommunens samtliga fastigheter i Mullsjö tätort med fjärrvärme.

VA-verksamheten ingår som en del i Mullsjö Energi & Miljö AB's verksamhet

Den övergripande målsättningen för VA-arbetet i Mullsjö kommun är att:

 • leverera vatten i tillräcklig mängd med god smakupplevelse och kvalité som uppfyller Livsmedelsverkets gränsvärden,
 • avleda och rena avloppsvatten så optimalt som möjligt med hänsyn till hälsa och miljö,
 • verka för låg resursanvändning och att näringsämnena i avloppsvattnet återförs till jord- och skogsbruk.
 • VA-försörjningen ingår i två kretslopp:
 • Vattnets kretslopp
 • Näringsämnenas kretslopp
Bild på vattnets och avloppets kretslopp.

Källa: Fakta om vatten och avlopp,
VAV, Svenska Vatten- och
Avloppsverksföreningen,
2001

Målsättningen med verksamheten är att kostnadseffektivt producera och leverera fjärrvärme på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Så hanterar Mullsjö Energi & Miljö AB dina personuppgifter:

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer nedan under rubriken Hantering av personuppgifter.

Hos Mullsjö Energi & Miljö AB registreras dina personuppgifter till exempel när du skickar e-post, lämnar en synpunkt, ställer en fråga eller gör ett ägarbyte.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.
I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som behandlas av kommunala bolag ingår i så kallade allmänna handlingar. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och sekretesslagen. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Mullsjö Energi & Miljö AB är skyldig att iaktta under vissa omständigheter.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Mullsjö Energi & Miljö AB har registrerade om dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall kundtjänst och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering - ”rätten att bli bortglömd”

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av Mullsjö Energi & Miljö AB om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Mullsjö Energi & Miljö AB behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Mullsjö Energi & Miljö AB att upphöra med marknadsföringen. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra parter kan fortfarande använda din information för marknadsföring.

Senast uppdaterad:
27 februari 2024