Taxa för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras helt av avgifter från anslutna VA-abonnenter. Verksamheten får inte gå med vinst och inga skattemedel används. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna används till att:

  • Producera dricksvatten och säkerställa långsiktig tillgång
  • Rena dagvatten och avloppsvatten
  • Underhålla och bygga ut ledningsnäten (för vatten, avlopp och dagvatten)
  • Täcka kostnader för drift- och kapitalkostnad för samtliga anläggningar
  • Administrera verksamheten

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster styr vad en VA-huvudman får ta betalt för av anslutna abonnenter. Utifrån denna lag utarbetar varje kommun sin egen ABVA, Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp.

VA-taxan är ett dokument som kan vara svårt att läsa. Under plusrubrikerna kan du läsa om grunderna för taxan. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad vid nyanslutning till VA-nätet. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad. Alla andra kostnader täcks av brukningsavgifter. Du kan se aktuella anläggningsavgifter i VA-taxan (pdf) , 442.5 kB, öppnas i nytt fönster. i paragraferna 5 och 6.

 

Brukningsavgifter är en periodisk avgift som faktureras fyra gånger per år i Mullsjö kommun. Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Storleken på den fasta delen beror på flera faktorer: vattenmätarens dimension, anläggningskategori, intervall för årsförbrukning och antal lägenheter som är anslutna. Den rörliga delen bestäms av förbrukad mängd vatten.

Du kan se aktuella brukningsavgifter i VA-taxan (pdf) , 442.5 kB, öppnas i nytt fönster. i paragraferna 13-2.

Om Mullsjö Energi & Miljö utför åtgärder på fastighetsägarens begäran eller om fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter tas en avgift ut. Avgiften kan variera beroende på aktuell åtgärd. En prislista finns i aktuell VA-taxa (pdf) , 442.5 kB, öppnas i nytt fönster. under § 17.

Senast uppdaterad:
11 april 2024