Förtursansökan

För dig som söker förtur till lägenhet hos Mullsjö Bostäder gäller följande:

  • Du ska vara skriven i Mullsjö kommun. Undantag görs endast i fall då kommunens socialtjänst tar över ett ärende efter förfrågan från socialtjänsten i annan kommun.
  • Detta gäller också om du får en fast anställning eller en anställning på minst 2 år hos ett företag i Mullsjö Kommun och bosätter dig i Mullsjö. Vi behöver då kopia på ditt anställningsavtal.
  • Förtur kan beviljas dig som av sociala eller medicinska skäl har ett särskilt bostadsbehov.
  • Behovet ska vara varaktigt.
  • Nuvarande bostad ska vara uppenbart olämplig eller omöjlig att bo i.
  • Bostadsbehovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, kurator, socialsekreterare eller någon som i sin yrkesverksamhet har en stödjande eller behandlande kontakt med dig.
  • Du som beviljas förtur och därefter tackar nej till två lägenhetserbjudanden förlorar sin förtur men står kvar i ordinarie kö. Svarar du inte på de erbjudanden du får, räknas det som nej.
  • Om du har hyresskulder eller betalningsanmärkningar godkänns du som regel inte som hyresgäst av hyresvärden.
  • Du får inte ha blivit vräkt från en lägenhet eller brustit i god hyressed under de senaste 18 månaderna.
  • Beviljad förtur berättigar inte till något speciellt område eller särskild typ av lägenhet om det inte finns särskilda skäl till detta.

Ansökningsblankett finns att skriva ut från vår webbplats eller går att hämta hos:

Mullsjö Bostäder AB
Kyrkvägen 8
565 31 Mullsjö.

Ansökan om förtur, tillsammans med de intyg du har, skickar du till:

Mullsjö Bostäder AB
Box 47
565 21 Mullsjö

 

Beslutet om förtur grundar sig på en bedömning av de förhållanden som gällde vid ansökningstillfället.

Om dessa förhållanden ändras, kan en ny ansökan göras. Då krävs nya intyg som styrker förändringen.

Beslutet får du skriftligt.

Har du under handläggningstiden blivit erbjuden annat boende eller om behovet av förtur inte längre är aktuellt, ska du meddela Mullsjö Bostäder skriftligt.

Du har rätt att överklaga beslutet genom laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL). Det innebär att du har rätt att få prövat om handläggningen gått rätt till. Men innehållet i beslutet kan inte ändras.

Senast uppdaterad:
21 augusti 2023