Förvaltningar

Mullsjö kommun har fem förvaltningar. Förvaltningarna utför det respektive nämnd beslutar om.

Utöver de fem förvaltningarna finns miljöförvaltningen som är gemensam för Mullsjö och Habo kommuner.

Kommunledningsförvaltningen har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. Förvaltningen består av fyra avdelningar:

Administrativ avdelning

Administrativa avdelningen har fyra enheter; nämndsekretariatet, Infocenter, kommunikation samt upphandling.

  1. Nämndsekretariatet arbetar med kommunens nämndadministration och service till politiken.
  2. Infocenter bemannar kommunens växel och reception samt turistinformation.
  3. Kommunikation har ansvar för intern och extern kommunikation inklusive webb och intranät, sociala medier och en del marknadsföring.
  4. Upphandling

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen sköter kommunens ekonomi, fakturor, förskottsutbetalningar och redovisningar.

Personalavdelning

Personalavdelningen har hand om kommunens löne- och personaladministration, tolkning av lagar och avtal samt pensioner. Stöd till verksamheterna i olika organisations- och personalfrågor.

IT-avdelning

IT-avdelningen har som huvuduppgift att hantera och sköta driften av kommunens IT-infrastruktur och IT-resurser. Arbetar också strategiskt med digitalisering tillsammans med verksamheterna.

På kommunledningsförvaltningen arbetar även säkerhets- och beredskapssamordnare.

Barn- och utbildningsförvaltningen leds av skolchef.

På förvaltningen arbetar också utvecklingsledare, barn- och elevhälsosamordnare samt en handläggare.

Kommunens skolor är indelade i tre skolområden; Trollehöjd 7-9, Gunnarsbo 4-6, Mullsjö/Sandhem F-3 samt förskola F-3.

Läs mer om verksamheten på sidan Barn och utbildning.

Socialförvaltningen består av funktionshinderomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvårdenhet, biståndshandläggning, vuxenenhet, barn- och ungdomsenhet samt öppenvårdsenhet/familjecentral.

På förvaltningen finns även medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och anhörigstödjare.

Läs mer om verksamheten under sidan Omsorg och hjälp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av gata-/parkenhet, fastighetsenhet, kostenhet samt plan- och byggenhet.

Läs mer på sidan Boende, miljö och trafik.

Läs mer om kostenhetens verksamhetsidé, uppdrag och mål på sidan Kostenheten.

I verksamheten ingår biblioteken, fritidsgården, Kulturskolan, simhallen samt samt att vara ett stöd till föreningslivet, handha bidrag och lokaler.

Läs mer om verksamheten på sidan Uppleva och göra.

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen med flera.

Naturvård ingår också i arbetsområdet där kalkning och återställning av vätterbäckarna spelar en väsentlig roll. Förvaltningen har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det strategiska miljöarbetet lokalt.

Miljöförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

  • hälsoskydd
  • livsmedel
  • miljöskydd
  • naturvård

Miljöförvaltningen verkar i både Habo och Mullsjö kommuner med en gemensam miljönämnd som styrande.

Räddningstjänsten samordnar kommunens arbete inom området skydd mot olyckor. Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för bränder och andra olyckor samt att vi ska göra effektiva räddningsinsatser när olyckor inträffar.

Räddningstjänsten ansvarar, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för de räddningsinsatser som kommunen ska svara för. Exempel på sådana insatser är bränder, trafikolyckor och drunkningsolyckor.

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänstfrågor.

Läs mer om verksamheten på sidan Räddningstjänsten

Kommundirektörens ledningsgrupp består av kommundirektör, förvaltningschefer och kommunkontorets avdelningschefer. ledningsgruppen är kommunens högsta förvalningsgrupp. Hitta kontaktuppgifter till kommunledningen på sidan Kontakta oss.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 januari 2023