Förvaltning

Mullsjö kommun har en gemensam, sammanhållen förvaltning med kommundirektören som övergripande förvaltningschef.

Förvaltningen har gemensamma funktioner för administration, personal, it och ekonomi. Separat från denna ligger

 • miljöförvaltningen, som är gemensam med Habo kommun
 • räddningstjänsten, som lyder under kommunstyrelsen

Till sin hjälp att leda kommunens arbete har kommundirektören en ledningsgrupp, kommunledningen.

Under kommundirektören finns tre verksamhetschefer; barn- och utbildningschef, socialchef och samhällsbyggnadschef som ansvarar för sina respektive verksamhetsområden:

Administrativa avdelningen har tre enheter; nämndsekretariatet, Infocenter och kommunikation.

Administrativ avdelning

 1. Nämndsekretariatet arbetar med kommunens nämndadministration och service till politiken.
 2. Infocenter bemannar kommunens växel och reception samt turistinformation.
 3. Kommunikation har ansvar för intern och extern kommunikation inklusive webb och intranät, sociala medier och en del marknadsföring.

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen sköter kommunens ekonomi, fakturor, förskottsutbetalningar och redovisningar. Under ekonomiavdelningen finns även Mullsjö kommuns inköpsavdelning.

Personalavdelning

Personalavdelningen har hand om kommunens löne- och personaladministration, tolkning av lagar och avtal samt pensioner. Stöd till verksamheterna i olika organisations- och personalfrågor.

IT-avdelning

IT-avdelningen har som huvuduppgift att hantera och sköta driften av kommunens IT-infrastruktur och IT-resurser. Arbetar också strategiskt med digitalisering tillsammans med verksamheterna.

Verksamheten inom barn- och utbildning leds av skolchef.

På förvaltningen arbetar också utvecklingsledare, barn- och elevhälsosamordnare samt en handläggare.

Kommunens förskolor leds av två rektorer.

Kommunens skolor är indelade i tre skolområden; F-3 (Björksäter skola, Gunnarsbo ABC, Kronängskolan och Sandhems skola) 4-6 (Gunnarsboskolan) och 7-9 (Trollehöjdskolan), där varje område leds av en rektor och en biträdande rektor.

Läs mer om verksamheten på sidan Barn och utbildning.

Verksamheten består av:

 • Äldreomsorg, leds av enhetschefer inom äldreboende, demensboende, hemtjänst och korttidsboende.
 • Funktionshinderomsorg, leds av enhetschefer.
 • Utrednings-/hälso och sjukvårdsenheten, leds av enhetschef.
 • Vuxenenhet, leds av enhetschef.
 • Barn- och ungdomsenhet, leds av enhetschef

Inom socialtjänstens centrala kommunförvaltning finns även verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer om verksamheten under sidan Omsorg och hjälp.

Verksamheten inom samhällsbyggnad består av teknisk enhet, kostenhet, plan- och byggenhet.

Läs mer på sidan Boende, miljö och trafik.

Läs mer om kostenhetens verksamhetsidé, uppdrag och mål på sidan Kostenheten.

Kultur- och fritidsverksamheten leds av en kultur- och fritidschef. I verksamheten ingår simhallen, biblioteken, Kulturskolan, fritidsgården samt att vara ett stöd till föreningslivet, handha bidrag och lokaler.

Läs mer om verksamheten på sidan Uppleva och göra.

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen med flera.

Naturvård ingår också i arbetsområdet där kalkning och återställning av vätterbäckarna spelar en väsentlig roll. Förvaltningen har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det strategiska miljöarbetet lokalt.

Miljöförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

 • hälsoskydd
 • livsmedel
 • miljöskydd
 • naturvård

Miljöförvaltningen verkar i både Habo och Mullsjö kommuner med en gemensam miljönämnd som styrande.

Miljöförvaltningens verksamhetsplan 2022 (pdf) , 546.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten samordnar kommunens arbete inom området skydd mot olyckor. Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för bränder och andra olyckor samt att vi ska göra effektiva räddningsinsatser när olyckor inträffar.

Räddningstjänsten ansvarar, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för de räddningsinsatser som kommunen ska svara för. Exempel på sådana insatser är bränder, trafikolyckor och drunkningsolyckor.

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänstfrågor.

Läs mer om verksamheten på sidan Räddningstjänsten

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 augusti 2022