Kyltorn

Ett kyltorn är en anläggning som kyler ner överskottsvärme med hjälp av vatten. Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till miljöförvaltningen enligt ny lagstiftning som började gälla den 1 februari 2024

Anmälningsplikten har införts för att förebygga risken för spridning av legionella.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Var kan det finnas kyltorn som omfattas av anmälningsplikten?

Kyltorn används för att kyla ner verksamheter där den vanliga ventilationen inte är tillräcklig. Exempel på var det kan finnas kyltorn som omfattas av den ny anmälningsplikten är:

  • lokaler med fastighets-/komfortkyla inkl. fjärrkyla, bland annat kontorsbyggnader
  • idrottsanläggningar
  • industri med processkyla och/eller komfortkyla.
  • större köpcentrum
  • större vårdlokal/vårdcentral
  • anläggningar för fjärrkyla·

Mer information om kyltorn finns på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår. Bakterien smittar genom att man andas in små droppar som innehåller legionellabakterier. Legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka.

Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett större antal människor. Ett av skälen till att anmälningsplikt införts är att underlätta för kommunerna vid smittspårningar. Genom att kommunerna får kunskap om var kyltornen finns får de också bättre förutsättningar att förebygga smittspridning och bedriva förebyggande tillsyn.

De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024. Om du har ett kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Datumen för när anmälningsplikten inträder (övergångsbestämmelser) beror också på när du inlett uppförandet eller användningen av ditt kyltorn.

Kyltorn uppfört eller i drift före 1 februari 2024

Om du har påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska du ha anmält kyltornet senast den 31 december 2024.

Kyltorn uppfört eller i drift efter 1 februari 2024

Om du har påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) behöver inte anmälas.

Du ska anmäla ditt kyltorn till miljöförvaltningen. Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift.

Efter 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Efter 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 juni 2024