Tillsyn av enskilda avlopp

Miljöförvaltningen tillsynar enskilda avloppsanläggningar. Innan vi gör tillsyn av en avloppsanläggning skickar vi ut ett informationsbrev till dej som fastighetsägare. I brevet finns en enkät du får fylla i. Du får också information om att du har möjlighet att delta vid tillsynen.

Var tillsynar vi?

Habo och Mullsjö kommuner har delats upp efter områden där vattnet i naturen strömmar mot samma vattendrag, så kallade delavrinningsområden. Områdena har därefter prioriterats för tillsyn utifrån vattendrag med försämrad vattenkvalitet och efter skyddsvärt grundvatten.

Planerad tillsyn 2019

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner genomför 2019 tillsyn i Tidans delavrinningsområden.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt miljöbalken är det du som fastighetsägare som ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister så att inte miljön eller människors hälsa tar skada. För att kontrollera att avloppet fungerar och uppfyller kraven gör miljöförvaltningen tillsyn. Titta till din avloppsanläggning med jämna mellanrum. Då ser du om något förändras över tid. Åtgärder kan på så sätt bli mindre omfattande och billigare. Du slipper också överraskas av ett avlopp som plötsligt inte fungerar.

Vad du ska göra innan inspektionen

För att vi ska kunna göra en bra inspektion ska avloppsanordningen vara lättåtkomlig för tillsyn.

  • Ta bort hindrande vegetation.
  • Ta bort tyngre stenar eller dekorationer på brunnslocket.
  • Se till så att eventuellt fastrostade muttrar går att skruva loss.

Vad tittar vi på?

Vid tillsynsbesöket kontrolleras slamavskiljarens utformning, funktion och T-rör samt eventuell efterföljande reningsanordning (brunnar, luftningsrör) samt utsläppspunkt.

Varför kostar tillsynen pengar?

För tillsyn av enskilda avlopp tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid.

I handläggningen ingår att ta fram och sammanställa den information som finns för fastigheten, utskick av enkät till fastighetsägare, restid, tillsyn, sammanställning av resultat, samt utskick av bedömning och diarieföring. Tillsynen av anläggningen på plats utgör endast en mindre del av den totala handläggningstiden.

Den totala handläggningstiden beräknas till 3 timmar per anläggning.
Om fastighetsägaren har fyllt i och skickat tillbaka den utskickade enkäten drar vi av 1 timmes handläggningstid vilket innebär att avgiften blir för 2 timmar istället.

För anläggningar som är bristfälliga och behöver åtgärdas kommer ytterligare handläggningstid att krävas. Timtaxan är beslutad av kommunfullmäktige och finns angiven i vår taxa

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på www.mullsjo.se/gdprlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019