Pågående översiktsplanering

Hopptornet vid Mullsjön

Mullsjö kommun arbetar just nu med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Under planprocessens gång kommer denna sidan att uppdateras löpande med information och viktiga datum att hålla koll på.

Processen för att ta fram en översiktsplan innehåller fyra lagstadgade steg.
Initera - samråda - granska - anta.

Planprocessen för översiktsplanen
 • Initera
  Det första steget i processen består av kunskapsuppbyggnad. Här kartläggs planeringsförutsättningar och vilka politiska viljeriktningar som översiktsplanen ska bygga på. I detta skede utförs även tidig dialog med medborgare, myndigheter och berörda kommuner.
 • Samråda
  När kommunen har tagit fram ett första förslag ska översiksplanen ställas ut på samråd. Översiktsplanen kommer finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den och dialogmöten kommer ske under samrådstiden. I samrådet har alla medborgare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När samrådstiden är över kommer förslaget att revideras utifrån de synpunkter som inkommit. Kommunen ska sedan redovisa alla synpunkter som inkommit och hur kommunen tar ställning till dessa i en samrådsredogörelse.
 • Granska
  Efter revidering av samrådsförslaget ställs översiktsplanen ut en andra gång för att granskas. Granskningstiden ska enligt lag vara minst två månader. Översiktsplanen kommer finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den och dialogmöten kommer ske under granskningstiden. Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.
 • Anta
  När översiktsplanen är färdigställd beslutar kommunfullmäktige att anta översiktsplanen. En översiktsplan kan inte överklagas eftersom den inte är juridiskt bindande. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, vilket innebär att den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Vill du veta mer om processen eller översiktlig planering besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta planarkitekterna på Mullsjö kommun.

Just nu arbetar översiktsplanens politiska styrgrupp tillsammans med tjänstemän på kommunen med att ta fram ett samrådsförslag för en ny översiktsplan.

Tjänstemän på plan-och byggenheten har varit ute och haft tidiga dialogmöten med olika fokusgrupper för att samla in kunskapsunderlag. För att samla in ytterligare underlag till översiktsplanen finns nu en enkät tillgänglig som du kan svara på under rubriken "Enkät".

Om ni är intresserade av att boka in ett möte med planarkitekterna, Fanny Nord Petersson och Ofelia Singfjord, för att diskutera arbetet med översiktsplanen får ni gärna kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 juni 2023