Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Rökförbud i skolor, förskolor och fritidshem

Det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet, även på skolgårdar och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem. Rökrutor får inte finnas.

Rökfritt på café och restaurang

Alla restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria, även när servering sker utomhus. Man får inte glasa in en uteservering och tillåta rökning i det utrymmet. Det går att inrätta speciella rökrum, men då är det inte tillåtet att ta med vare sig mat eller dryck in i rökrummet. Dessa utrymmen måste följa plan och bygglagens bestämmelser. Även vid entrén råder rökförbud.

Lokaler för hälso- och sjukvård

Rökförbud gäller i alla utrymmen inom hälso-, sjuk- och tandvård som används eller passeras av patienter. Även vid entréer råder rökförbud.

Hotell och liknande

Hotell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum. Rökförbud ska gälla i entréer, vestibuler, trappor, hissar med mera. Man kan dock inrätta särskilda rum där rökning får ske, dessa måste följa plan och bygglagen.

Kollektivtrafiken

Man får inte röka på inrikes kollektivtrafik, i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Det går dock bra att inrätta särskilda rökutrymmen inomhus, både i till exempel väntsalar och på tåg. Områden i anslutning till kollektivtrafik, perronger, busshållplatser och taxizoner har nu rökförbud. Rökförbudet gäller även områden avsedda för resenärer i anslutning till kollektivtrafiken, till exempel gångbanor, .

Lekplatser

Samtliga lekplatser som allmänheten har tillgång till har rökförbud. Det gäller även privata lekplatser som är vid skolor eller bostadsrättsföreningar så länge som de är öppna att besöka för allmänheten.

Idrottsanläggningar utomhus

För att rökförbudet ska gälla vid en idrottsanläggning måste den vara inhägnad och vara huvudsakligen avsedd för idrottsutövning. Områden i anslutning till idrottsplatser som är ämnade för allmänheten råder också rökförbud, t.ex. toaletter eller caféverksamhet.

Övriga lokaler

Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för allmänheten, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer. Med den nya lagstiftningen så råder nu även rökförbud vid alla entréer som allmänheten har tillgång till.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljöförvaltningen. Det är den som äger eller på annat sätt ansvarar över en lokal eller plats som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 december 2023