Skadade, sjuka eller döda djur

Det händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats som kan vara olämplig. Beroende på vad det gäller kan ansvaret ligga hos kommunen, polisen, Länsstyrelsen, fastighetsägaren eller dig som privatperson.

På kommunal mark

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

På privat mark

Om ett skadat eller större dött djur uppehåller sig eller ligger på en privat fastighet är det upp till fastighetsägaren att ta hand om det.

Tillstånd

Mullsjö kommun har kommunala skyttar som har tillstånd för att få skjuta djur inom tätort och detaljplanelagt område. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva lämnas in för kremering. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde, om du har markägarens tillstånd, så tar naturen hand om det.

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

När det gäller upphittade eller aggressiva djur vänder man sig till polisen.

Ibland kan sällskapsdjur bli en olägenhet för människors hälsa och då kan man vända sig till miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur.

Kommunen är kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta Miljöförvaltningen. Det gör du via Habo kommuns e-tjänst Ansökan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Miljöförvaltningen ger därefter anvisning för hur nedgrävningen ska ske och godkänner om platsen är lämplig.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. För bedömningen tas en timavgift ut enligt miljönämndens taxa.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat.
  • Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött.
  • Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats, både ute i naturen eller på den egna tomten. Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det enda riksomfattande företaget som har insamling av döda djur.

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 januari 2024