Skadade, sjuka eller döda djur

Det händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats som kan vara olämplig. Här finns information om vad du ska göra med respektive djur

Kommunen har ett antal kommunala skyttar som har tillstånd att använda skjutvapen inom detaljplanerat område samt i tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan för att avliva vilda djur. Utanför dessa områden ska du i första hand vända dig till den som har jakträtten. Den kommunala skytten tar alltid kontakt med polisen innan ett djur avlivas inom tätorten.

När det gäller upphittade eller aggressiva djur vänder man sig till polisen.

Ibland kan sällskapsdjur eller vilda djur bli en olägenhet för människors hälsa och då kan man vända sig till miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur.

Kommunen är kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta Miljöförvaltningen. Det gör du via Habo kommuns e-tjänst Ansökan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Miljöförvaltningen ger därefter anvisning för hur nedgrävningen ska ske och godkänner om platsen är lämplig.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. För bedömningen tas en timavgift ut enligt miljönämndens taxa.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat.
  • Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött.
  • Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats, både ute i naturen eller på den egna tomten. Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det enda riksomfattande företaget som har insamling av döda djur.

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 maj 2022