Frister, tidsintervall för rengöring/sotning

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) Lag (2003/778) och tillhörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning, rengöring.

Kommunen beslutar om vilka sotningsintervaller som gäller.

Nedanstående objekt omfattas av krav på sotning.

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
 • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Rengörings-, sotningsfrister för olika objekt

Rengöring 3 gånger per år

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.
 • Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Rengöring 2 gånger per år

 • Pannor som eldas med fast bränsle som har keramisk inklädnad i
  förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från
  brandsskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till
  ackumulatortank eller motsvarande anordning

Rengöring 1 gång per år

 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt
  motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
  förbränning av bränslet.
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
  motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

Rengöring en gång vart annat år

 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
  motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Rengöring en gång vart tredje år

 • Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under
  kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

Rengöring 6 gånger per år

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Rengöring 1 gång per år

 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas.

Rengöring 1 gång per år

 • Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där
  eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Rengöring en gång vart tredje år

 • Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan
  för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  Eldning i mindre omfattning, innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år,
  cirka en kubikmeter.
 • Eldstäder som finns i ett fritidshus. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent
  ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Rengöring 3 gånger per år (dessa måste fördelas jämnt över året)

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt
  hushållsbehov

Rengöring 1 gång per år

 • Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande
  verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.

Undantag och övergångsbestämmelser för rengöring

 • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
 • Kommunen kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl,
  besluta om annan frist.
 • Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya
  sotningsfrister.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021