Frister, tidsintervall för rengöring/sotning

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) Lag (2003/778) och tillhörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning, rengöring.

Kommunen beslutar om vilka sotningsintervaller som gäller. Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Nedanstående objekt omfattas av krav på sotning.

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
 • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Rengörings-, sotningsfrister för olika objekt

Rengöring 3 gånger per år

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.
 • Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Rengöring 2 gånger per år

 • Pannor som eldas med fast bränsle som har keramisk inklädnad i
  förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från
  brandsskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till
  ackumulatortank eller motsvarande anordning

Rengöring 1 gång per år

 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt
  motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv
  förbränning av bränslet.
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
  motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

Rengöring en gång vart annat år

 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt
  motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Rengöring en gång vart tredje år

 • Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under
  kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

Rengöring 6 gånger per år

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Rengöring 1 gång per år

 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas.

Rengöring 1 gång per år

 • Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där
  eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Rengöring en gång vart tredje år

 • Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan
  för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  Eldning i mindre omfattning, innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år,
  cirka en kubikmeter.
 • Eldstäder som finns i ett fritidshus. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent
  ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Rengöring 3 gånger per år (dessa måste fördelas jämnt över året)

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt
  hushållsbehov

Rengöring 1 gång per år

 • Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande
  verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.

Undantag och övergångsbestämmelser för rengöring

 • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
 • Kommunen kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl,
  besluta om annan frist.
 • Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya
  sotningsfrister.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020