Sota själv

Rengöring (sotning) utförs normalt av den sotare som kommunen upphandlat. Alternativt kan du som fastighetägare ansöka om att få tillstånd att själv få ansvara för sotningen. Det kan ske genom att du själv utför sotningen eller genom att du anlitar någon annan som utför sotningen.

Sotning måste utföras enligt tidsintervall

När sotningen utförs av kommunens sotare ser denne till att sotningarna utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när ägaren ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste han/hon själv se till att sotningen utförs minst enligt de tidsintervaller (frister) som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om han/hon sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

Läs mer om tidsintervallerna, se sidan frister

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på www.mullsjo.se/gdpr

För att sota själv behöver du uppfylla ett visst antal kriterier. Information om sotning och till dig som ska sota själv hittar du i dokumentrutan.

  • Krav på fastighetsägare som vill sota själv
  • Skyldigheter för den som sotar själv
  • Ta del av information om hur man ansöker
  • Utbildning i ”egensotning”.

Information om detta hittar du i dokumentet:
Information till dig som ska ansöka om att sota själv (pdf)

Blankett för ansökan om egen sotning (pdf)

När en ägare ansöker om att få sota själv eller låter någon annan utföra sotningen ska kommunen pröva om detta "kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt". Kommunen kontrollerar då att de aktuella eldstäderna finns med i kommunens register och att de har genomgått brandskyddskontroll utan allvarliga anmärkningar. Den som ska utföra sotningen ska även visa att han/hon har tillräckliga kunskaper. Om det är ägaren själv som ska utföra sotningen bör denna ha genomgått Brandskyddsföreningens kurs i egensotning eller motsvarande. Kursen genomförs under en kväll, se länk i rutan länktips för kursutbud.

Är det någon annan som ska sota ska den, om det är en namngiven person, vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska sota ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren. Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivandet till fastighetsägaren är det han/hon som ansvarar för att sotningen utförs.

Lag (2003/778) om skydd mot olyckor, 3 kap4 §

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2019